رضا علوی

دیپلماسی هوشمندانه

abbas

۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکن آن تصویب شد ، قطعنامه‌ای که کشورهای عرب آن را رد کردند. ی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاسیس کشور اسرائیل موافقت کرد، میگذرد . ٢٩ نوامبر سال ١٩٤٧ ، اسراییل تاسیس شد . اما دو نسل از فلسطینی ها هنوز سرگردان ، بدون سرزمین و کاشانه و هنوز اهل نا کجا آباد هستند
. قطعنامه مجمع عمومی۱۸۱ سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکن آن تصویب شد ، قطعنامه‌ای که کشورهای عرب آن را Continue reading

رضا قریشی

جدایی دین از دولت یا خصوصی بودن امر دین؟(مقوله ای به اسم “روشنفکر مذهبی”)

Folder_13096_lg

اینکه آقای خمینی نوفل لو شاتوی در حرف در عمل به “ولایت مطلقه” فقیه رسید و در رفتار کوچکترین مدارایی از خود نشان نداد را بخشی از اپوزیسیون به حساب “کلک زنی” ایشان میگذارد که قبل از به قدرت رسیدن حرفهای خوب زد ولی آنگاه که به قدرت رسید “چهره واقعی ” خود را نشان داد Continue reading

فروغ طیاری

رضا خندان نیست

Nasrin-Sotoudeh_oHS-25-10-2012

هماکنون مدتهای زیادی است که رضا دیگر قهقه سرنمیدهد ، دیگر هرروز صبح که سراز بستربرمیدارد ، رختخوابش از حضورپرمهرنسرین خالی است . نسرین که اگرچه شخصیتی آرام و پرصلابت دارد ، ولی دردلش جوششی است که نسبت به مسائل … Continue reading

1 93 94 95