رضا قریشی

جدایی دین از دولت یا خصوصی بودن امر دین؟(مقوله ای به اسم “روشنفکر مذهبی”)

Folder_13096_lg

اینکه آقای خمینی نوفل لو شاتوی در حرف در عمل به “ولایت مطلقه” فقیه رسید و در رفتار کوچکترین مدارایی از خود نشان نداد را بخشی از اپوزیسیون به حساب “کلک زنی” ایشان میگذارد که قبل از به قدرت رسیدن حرفهای خوب زد ولی آنگاه که به قدرت رسید “چهره واقعی ” خود را نشان داد Continue reading

فروغ طیاری

رضا خندان نیست

Nasrin-Sotoudeh_oHS-25-10-2012

هماکنون مدتهای زیادی است که رضا دیگر قهقه سرنمیدهد ، دیگر هرروز صبح که سراز بستربرمیدارد ، رختخوابش از حضورپرمهرنسرین خالی است . نسرین که اگرچه شخصیتی آرام و پرصلابت دارد ، ولی دردلش جوششی است که نسبت به مسائل … Continue reading

1 90 91 92