رضا شیرازی

جامعه کارگری و برادران قاچاقچی

160429_5

نیروی کار ایران در سه بخش؛ تولیدی و آموزشی و خدماتی توانسته است بطور مستقل با تکیه به نیروی آگاه و فعال خویش اعتراضات مدنی مسالمت آمیز دائم هر چند پراکنده را سامان دهد تا خواسته ها و مطالبات صنفی … Continue reading

فرامرز دادور

جنبش کارگری و چشم انداز سوسیالیسم در ایران

iranma_0718_3

امروزه در ایران توده های زحمتکش و محروم که اکثریت جمعیت (بیش از 90 درصد) را تشکیل میدهند، با مشکلات بیشماری مانند فقر(بیش از 30 میلیون نفر)، بیکاری( بیش از 5 میلیون نفر)، تورم (بیش از 30 درصد). ناعدالتی اقتصادی … Continue reading

فروغ طیاری

طبقه کارگر سنگ زیرین آسیاب

iranma_0421_2

چهارروز بود که ازاعتصاب کارگران درشیکاگو میگذشت ، اعتصابی که از اول ماه مه برای بهترشدن شرایط کار وتعدیل ساعات کاراز ده ساعت درروز به هشت ساعت اغاز شده بود ، این درخواستی بود که باتوجه به توافقات قبلی بایستی … Continue reading