جامی

در ستایش شادی

iranma_0819

شعر زیبایی از عبدالرحمن جامی شاعر توانای ایرانی در ستایش شادی و خنده و طنز سازنده و دوری گزیدن از لودگی و طنز برای ازار دیگران. باغ خندان ز گل خندان است خنده ایین خردمندان است خنده هر چند که … Continue reading