شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

human-rights

اعلاميه جهانی حقوق بشردر دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مبارزه تاریخی و مستمر مدافعین آزادی انسان به ثمر نشست و اولین منشور جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بدین ترتیب ایده حقوق بشر در جهان، به … Continue reading

فروغ طیاری

رضا خندان نیست

Nasrin-Sotoudeh_oHS-25-10-2012

هماکنون مدتهای زیادی است که رضا دیگر قهقه سرنمیدهد ، دیگر هرروز صبح که سراز بستربرمیدارد ، رختخوابش از حضورپرمهرنسرین خالی است . نسرین که اگرچه شخصیتی آرام و پرصلابت دارد ، ولی دردلش جوششی است که نسبت به مسائل … Continue reading