اساسنامه سازمان

Hamayesh-Dec-2015

ماده 1- نام: همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و … Continue reading

از تلاش‌های شهروندی نسرین ستوده و یارانش برای حقوق دگراندیشان پشتیبانی می‌کنیم!

150509_2

بیش از دویست و بیست هنرمند، نویسنده، استاد دانشگاه، پزشک، وکیل، روزنامه نگار، کنشگر جنبش زنان، کنشگر حقوق بشر، کنشگر اجتماعی و سیاسی در یک نامه سرگشاده برای دادخواهی، خواستار لغو حکم غیر قانونی محرومیت نسرین ستوده از وکالت، برابرحقوقی … Continue reading

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

روز جهانی کارگر خجسته باد . کارگران ایران در زیر خط فقر

May-day -2 JPG

فقر و تهیدستی و بیکاری روزافزون کارگران، دستاورد حکومتی است که 36 سال پیش به نام اسلام و مستضعفان و با وعده ریشه کن کردن فقر و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی، قدرت را در ایران به دست گرفت. وضع … Continue reading

حق کار، حق دگراندیشان

150312

از تلاش‌های شهروندی نسرین ستوده و یارانش پشتیبانی کنیم! حکومت های دیکتاتور کسانی را که اندیشه شان با آن‌ها متفاوت است، از زندگی، تحصیل و کار محروم می‌سازند. ما می‌گوییم حق کار، حق دگراندیشان است. نسرین ستوده حقوق دان، عضو … Continue reading

موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها

iranma_0731_3

پیش به سوی همبستگی برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی در ایرا ن گفتمانی با حضور : منصور اصانلو و شرکت مجازی : الهه امآنی – راحله طار انی و بهمن امینی موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها … Continue reading