مهرنوش احمدی

نشستی در تورنتو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

iranma_0731_3

مروری بر مفاهیم قومیت، ملت و دولت و جایگاه حقوق اقوام/ ملت های حاشیه در گفتمان حقوق بشر و جنبش دموکراسی خواهی ایران روز یکشنبه، 15 دسامبر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تشکل مدنی سیاسی اتحاد برای پیشبرد سکولار … Continue reading

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران ـ شاخه تورنتو

هفده می روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی و ترنس ستیزی

iranma_0517

در دو دهه ی اخیر گفتمان حقوق بشر به گفتمان غالب بسیاری از کنشگران سیاسی اجتماعی ایران برای طرح مطالبات دمکراسی خواهانه و عدالت طلبانه تبدیل شده است. فقدان نگرش های مبتنی بر استانداردهای حقوق بشری نسبت به وضعیت نگران … Continue reading