٨ مارس، روز جھانی زنان گرامی باد! – استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است!

190307

٨ مـارس امـسال، بـا چھـلمین سـالـگرد مـبارزهی زنـان علیه تبعیض و حـجاب اجـباری در جـمھوری اسـلامی مـصادف شـده اسـت. در روز ١٧ اسـفند ۵٧ ،خیابـان انـقلاب تھـران شـاھـد حـضور ھـزاران زن شـجاع و مـبارزی بـود که بـرای اعـتراض بـه حـجاب … Continue reading