(گزارش و صورتجلسه همایش چهارم همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا

copy-HajaHeader1.jpg

در تاریخ چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸ همایش چهارم هجا به منظور بررسی واتخاذ تصمیم در مواردی که بر طبق اساسنامه از وظایف همایش به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده تعیین شده است ، در شهر مونترال کانادا برگزار … Continue reading