علی افشاری

بازتولید ولایت‌مداری و تبعیض‌گرایی زیر پوشش ایدئولوژی باستان‌گرا و نژادپرست

180904

اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ فصل جدیدی را در عرصه عمومی ایران گشوده است که یکی از مظاهر آن ظهور دوباره ایدئولوژی باستان‌گرا است. این گفتمان مستقیما در تجمعات اعتراضی حضور ندارد اما طرح شعار‌هایی در حمایت از خاندان پهلوی … Continue reading