هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به کنگره مشترک فدائیان

150102

پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و جمعی از کنشگران چپ با سلام وادای احترام بدینوسیله خرسندی خود را از موفقیت شما در برگزاری … Continue reading