Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/content-single.php on line 1

٨ مارس، روز جھانی زنان گرامی باد! – استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است!

190307
٨ مـارس امـسال، بـا چھـلمین سـالـگرد مـبارزهی زنـان علیه تبعیض و حـجاب اجـباری در جـمھوری اسـلامی مـصادف شـده
اسـت. در روز ١٧ اسـفند ۵٧ ،خیابـان انـقلاب تھـران شـاھـد حـضور ھـزاران زن شـجاع و مـبارزی بـود که بـرای اعـتراض بـه حـجاب
اجـباری و لـغو لایحهی حـمایت از خـانـواده، بـه خیابـانھـا آمـدنـد و بـرای دفـاع از حـقوق شـان در بـرابـر تـھاجـم حکومـت مـذھـبی
تازه به قدرت رسیده مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه محور ایستادند.
یورش جـمھوری اسـلامی بـه دسـتآوردھـای انـقلاب بـھمن ۵٧ و پیشرفـت ھـای زنـان، تـنھا چـند ھـفته پـس از بـه قـدرت
رسیدن، بـه دسـتور خـمینی و بـا تصمیم بـه لـغو لایحهی حـمایت از خـانـواده و نیز اعـمال حـجاب اجـباری آغـاز شـد. اگـرچـه بـه
دنـبال اعـتراضھـا و مـبارزات زنـان در شـرایط ھـنوز انـقلابی آن روزھـا، در محـل کار، دانـشگاه ھـا و مـدارس، و بـالاخـره تـظاھـرات
وسیع خیابـانی، حکومـت نـتوانسـت بـلافـاصـله بـه اھـداف خـود بـرسـد، امـا بـهتـدریج و بـر بسـتر سیطرهی افکار سنتی و
مـردسـالارانـهي قـدرتـمند در جـامـعهی اسـتبداد زده و ضـعف نـھادھـای مـدافـع حـقوق زنـان و مـوضـع گیری ھـای غـلط بـرخی از
گـروه ھـای سیاسی در فـرعی تلقی کردن پـوشـش اجـباری و دیگر مـطالـبات زنـان، تـوانسـت بـهتـدریج قـوانین ارتـجاعی ضـد زن
را اعـمال نـماید. جـمھوری اسـلامی از طـرق مـختلف، از جـمله اخـراج زنـان بـدون حـجاب از کار و نیز بـا اعـمال تبعیض در ھـمهی
عـرصـهھـای فـعالیت اجـتماعی و نـقض رسمی حـقوق فـردی و اجـتماعی و نیز تغییر قـوانین، زنـان را بـه شھـرونـد درجـه دو
تبدیل کرد.
انـقلاب بـھمن ۵٧ حـامـل تـناقـضھـایی بـرای نـقش زنـان در جـامـعه بـود. از یکسـو زنـان نیز ھـمچـون دیگر نیروھـای اجـتماعی بـه
میدان آمـدنـد و در پیروزی انـقلاب نـقش بـازی کردنـد، از سـوی دیگر، حکومـت اسـلامی از ھـمان فـردای انـقلاب، سعی داشـت
تـا آنھـا را بـه دنـبالـه روی از گـفتمان رسمی فـرھنگی بکشانـد و حتی بـرخی حـقوق رسمیتیافـتهی آن ھـا و پیشرفـت ھـای
بـدسـت آمـده در رژیم سـابـق را نیز از آنھـا بـازسـتانـد. امـا علیرغـم این، زنـان تـوانسـتند بـهدنـبال شـرکت وسیع در صـفوف
انـقلاب، مھـر خـود را بـر تغییرات سیاسی جـامـعه بـزنـند و نـگاه سنتی بـه نـقش زن بـهعـنوان مـادر، ھمسـر و زن خـانـه دار را بـا
گام ھای مصمم خود در خیابان ھا به چالش بکشند و دگرگون کنند.
زنـان که در شکل گیری انـقلاب بـھمن ۵٧ چـون نـھضت مشـروطـه و جـنبش ملی شـدن نـفت، نـقش مـوثـری داشـتند و
حـضورشـان در میدان سیاسـت را گسـترش داده بـودنـد ، در جـریان جـنگ ایران و عـراق نیز عـلاوه بـر تحـمل ھـزینه ھـای
مـضاعـف مـربـوط بـه ویرانی ھـا، آوارگی ھـا و تـلفات انـسانی و اقـتصادی جـنگ، زمینه بـرای ورود بـه حـوزه اقـتصاد بـرایشان
بیشتر مـساعـد گـردید. بیھوده نیست که بـا پـایان جـنگ، بسیاری از زنـان زحـمتکش جـامـعه، بـه نـان آوران خـانـواده ھـایشان
تـبدیل شـدنـد و بـه تـنھایی و یا پـابـهپـای مـردانـشان، بـار گـران جـنگ را بـر دوش کشیدنـد. مجـموعـه ی این شـرایط و بـخصوص
افـزایش چشمگیر سـھم دانـشجویان دخـتر در دانـشگاه ھـا بـه رشـد و شکوفـائی زنـان در عـرصـه ھـای مـختلف سیاسی،
اجـتماعی و اقـتصادی و بـهدرجـاتی بـه آگـاھی آنـان از قـوانـین ضـدزن منجـر شـد. تـناقـض نـقش واقعی زنـان در جـامـعه بـا قـوانین
تبعیض آمیز حکومـت، بـه مـوج جـدیدی از اعـتراضـات دامـن زد. حـرکات اعـتراضی و کمپین ھـای مـختلف مـثل کمپین یک میلیون
امــضا، کمپین ضــد ســنگسار، ائــتلاف علیه لــوایح ضــد زن از جــمله لایحهی حــمایت از خــانــواده، مــبارزه بــرای بــه رسمیت
شـناخـتن کنوانسیون رفـع تبعیض علیه زنـان و ھـمگرایی ھـای بی شـمار بـرای دسـتیابی بـه حـقوق بـرابـر، تـنھا نـمونـه ھـایی از
چنین اعـتراضـاتی اسـت. ھمین حـضور و تـلاش بـاعـث شـد تـا آنھـا، در زمینه ھـای ھـنری، ادبی، علمی، فنی، ورزشی،
فـعالیت ھـای اجـتماعی و اقـتصادی، علیرغـم تـمام مـوانـع و سـرکوب ھـا، رشـد خـارقالـعادهای داشـته بـاشـند و حتی در زمینه
ھـائی گـوی سـبقت را از مـردان بـربـایند. رشـد کمی و کیفی شـمار زنـان در سـطوح مـدیران میانی و ارشـد، کارآفـرین ھـا و
حـضور در مـشاغلی که تـا پیش از این صـرفـا وجـھه مـردانـه داشـته انـد، بـه خـوبی پیشرفـت زنـان در عـرصـهی عـمومی ایران را
علیرغـم کارشکنی ھـا و سیاسـت ھـای بـخش مسـلط قـدرت و پـارادایم بنیادگـرایی و سـنت گـرایی اسـلامی در دھـه اخیر
بازتاب می دھد.
امـاھـنوز زنـان کشور مـا پـس از چـھار دھـه تـلاش و مـبارزه، ھـمچـنان خـواسـتار آن ھسـتند که از حـقوق بـرابـر در زمینه ھـای
سیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی بـرخـوردار بـاشـند. آنـان خـواھـان بـرابـری در قـانـون و در مـقابـل قـانـون از جـمله در رابـطه بـا آزادی
انـتخاب پـوشـش، حـق آزادانـهی مـسافـرت، ارث، شـھادت، طـلاق، نگھـداری از فـرزنـدان و شـرکت در فـعالیت ھـای اجـتماعی،
سیاسی و اقـتصادی ھسـتند. دسـتمزد بـرابـر در مـقابـل کار بـرابـر، مـرخصی قـبل و بـعد از زایمان، تضمین شغلی پـس از دوران
بـارداری، تـامین امکانـات لازم نگھـداری کودکان بـرای زنـان شـاغـل، از دیگر خـواسـت ھـای زنـان کشور مـاسـت. حـرکت دخـتران
خیایان انـقلاب، تـازه تـرین تـلاش زنـان ایرانی بـرای آزادی سـبک پـوشـش را بـه نـمایش گـذاشـته اسـت. حـضور چھـره ھـای
شـاخـص فـعالان زن چـون نـرگـس محـمدی، نسـرین سـتوده، اتـنا دائمی و گـرخ مـاھـرویی ، سیپده قلیان و دیگر زنـدانیان زن
سیاسی و عقیدتی نـشانـگر حـضور پـررنـگ زنـان در مـبارزات اجـتماعی و سیاسی بـرای پی افکندن آینده بھـتر بـرای کشور و
ملت است.
مـا جـھار جـریان سیاسی بـرای گـذار از جـمھوری اسـلامی بـه یک جـمھوری دمـوکراتیک مبتنی بـر جـدایی دین و دولـت مـبارزه
میکنیم و بـر این بـاور ھسـتیم که جـمھوری اسـلامی ضـدیت بـا حـقوق زنـان را بـه عـنوان یک ارزش ایدئـولـوژیک می سـتاید و
تـا آنجـا که بـتوانـد آن را اجـرا ھـم می کند. نـظام سیاسی مبتنی بـر نـظریه ولایت فقیه، تـعارض سـاخـتاری و مـاھـوی بـا آزادی
و رعــایت حــقوق زنــان دارد. جــلوگیری از تــصویب طــرح افــزایش ســن ازدواج دخــتران در مجــلس دھــم بــه خــوبی میزان
واپـسگرایی و ضـدیت بـخش فـائـقه قـدرت بـا کرامـت انـسانی زنـان را نـشان می دھـد. شـوربـختانـه دولـت اعـتدال علی رغـم
شـعارھـا و وعـده ھـای بسیار، عملکرد ضعیفی در حـوزه زنـان داشـته و بـهخـصوص در دولـت دوازدھـم بـا عـقب نشینی بـه
سـمت کارھـای نـمایشی رفـته اسـت. رویگردانی حـسن روحـانی از انـتخاب وزیر و اسـتانـدار زن، سـترونی دولـت اعـتدال و
جریان ھای سیاسی حامی آن در بن بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.
مـا مـعتقدیم که رسیدن بـه دمکراسی و کسب آزادی و بـرابـری، بـدون مـبارزه بـرای رفـع ھـر گـونـه تبعیض از جـمله تبعیض
علیه زنـان کشورمـان امکانـپذیر نیست. بـه بـاور مـا گسـترش حـضور واقعی و مـوثـر زنـان در عـرصـه سیاسی و مـشارکت فـعال
در دوران گـذار در تـوانـمندسـازی زنـان و رشـد جـنبش دمکراسی خـواھی ایران نـقش مھمی دارد. از این رو رعـایت تـوازن
جنسیتی در عـرصـه کنشگری ھـای مـدنی و سیاسی، اھمیتی بیش از قـبل یافـته اسـت. مـا از مـبارزهی دلاورانـهی زنـان
کشورمـان علیه تـبعیض و نـابـرابـری پشـتیبانی کرده و اجـحاف و سـتم جـمھوری اسـلامی علیه زنـان میھنمان را محکوم می
کنیم. مـا وظیفه خـود می دانیم که دوشـادوش ھـمهی تـلاشکران ضـد تبعیض بـرای بـرابـری جنسیتی و علیه قـوانین تبعیض
آمیز کنونی، از ھیچ تـلاشی دریغ نـورزیم. مـا مـعتقدیم گـذار از جـمھوری اسـلامی بـه جـمھوری عـرفی، مقید بـه مـوازین
دمکراسی با اصرار بر نفی تمامی اشکال تبعیض، فرصت مناسبی برای نھادینه سازی برابری جنسیتی است.
ھیئتھای سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمھوریخواھان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمانھای جبھه ملی ایران در خارج از کشور
ھمبستگی جمھوریخواھان ایران
(٢٠١٩ مارس ٨) ١٣٩٧ اسفند ١٧

Share

Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/comments.php on line 1