کمیسیون زنان همبستگی جمهوریخواهان ایران

پروین بختیارنژاد هم رفت

181013_2
پروین بختیار نژاد فعال حقوق زنان ،روزنامه نگار ،پژوهشگر ونویسنده کتابهای زنان سوخته و قتل های خاموش که عمری را در راه مبارزه با تبعیض و خشونت سپری کرده است از میان مارفت.
کمیسیون زنان همبستگی جمهوریخواهان ایران به فرزندان او و وابستگان و همه برابری طلبان به ویژه به جنبش زنان تسلیت گفته صبرو پردباری برایشان آرزو میکند

Share