گرد همایی اعتراضی جمهوری خواهان در نیورک به مناسبت شرکت روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

180108

https://drive.google.com/file/d/1CKOdyHrJ1BDyq5vm_IaXLGLhMxweHs_D/view

Share