همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به کنگره حزب سکولار دمکرات ایرانیان

با سلام و تقدیم احترام
بدینوسیله خوشحالی خود را از بر گزاری کنگره سالانه حزب سکولار دمکرات ایرانیان اعلام می کنیم. بی شک در شرایط حساسی که امروز میهن و مردم در آن بسر می برند، چنین گردهمایی ها و هم اندیشی ها می تواند امید ها نسبت به عبور سالم از ابرچالش های کنونی را افزایش دهد. وضعیت فلاکت بار اقتصادی، رشد فساد ساختاری در ارکان حاکمیت، گسترش فقر، تشدید بحران های زیست محیطی، افزایش بی سابقه تنش در روابط منطقه ای و بین المللی، نهادینه شدن تبعیض و نابرابری، تحکیم فضای پلیسی و ده ها چالش ریز و بزرگ دیگر کشور را در وضعیت بشدت نگران کننده ای قرار داده است.
در این فضا که بی کفایتی های انباشته شده در چهار دهه گذشته ، اوج گیری سوء مدیریت ها و اصرار بخش مسلط قدرت در حفظ وضعیت موجود کشور را به سراشیبی سقوط رانده است،خیزش دی ماه 1396 در واکنش به گسترش نگرانی ها و نداشتن اطمینان به آینده پرچم امید به طلوع صبح روشنایی بر آسمان مصیب زده میهن را به اهتزاز درآورده است. گسترش اعتراضاتی که تا به امروز به شکل نوسانی تداوم داشته ، عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی ساخته است. اکنون ظرفیت های قابل اتکایی برای نیروهای دمکراسی خواه و خواهان تغییر کلیت جمهوری اسلامی پدید آمده است تا بر بستر بن بستی که نهاد ولایت فقیه در آن گرفتار شده و ناتوانی تنئوریک و پراتیک سیاسی اصلاح طلبان ،منادی تغییر بنیادین ساخت قدرت شوند. این تغییر مستلزم فروریزش نهادهای پایه ای قدرت جمهوری اسلامی و استقرار نهادهای جدید دمکراتیک به عنوان یک بدیل موثر برای نجات و سرافرازی ایران و پاسخ به مطالبات تاریخی انباشته شده مردم است.
در این راستا افزایش هماهنگی و هم افزایی توان نیرو های دمکراسی خواه اهمیت کلیدی دارد تا راهی مسالمت آمیز با اتکا به قدرت مردم برای دستیابی به حاکمیت ملی، انحلال دستگاه سرکوب و اختناق، برقراری آزادی های اساسی و توقف رشد سرطانی فساد گشوده شود.
جمهوری خواهی مقید به موازین دمکراسی و سکولار (عرفی) اینک بعد از قریب به یک قرن تکاپوی ناکام و نیمه تمام ملت ایران بعد از انقلاب دوران ساز مشروطه آلترناتیو قدرتمندی است که در فراسوی دو نهاد منسوخ شده سلطنت و ولایت( حکومت دینی) ساختار حقوقی و مبنای مشروعیت نظام حکمرانی در آینده ایران را تشکیل دهد. به باور همبستگی جمهوری خواهان ایران در مقطع فعلی افزایش انسجام و اتحاد در صفوف جمهوری خواهان و ترسیم روشن و خدشه ناپذیر مرزهای هویتی با اصلاح طلبان و مشروطه خواهان پادشاهی در درون طیف نیروهای دمکراسی خواه اولویت دارد. در شرایط مشخص می شود با نیرو هایی که به دنبال دمکراسی از طریق مشروط کردن نهاد های سلطنت و ولایت فقیه هستند، در سطوح تاکتیکی و بر سر تنظیم قواعد بازی و رقابت شرافتمندانه و تسهیل پروسه گذار گفتگوها و توافقاتی را داشت. اما در این مرحله حضور قدرتمند جمهوری خواهی عرفی به عنوان بدیل جمهوری اسلامی نیازمند فعالیت جداگانه حول ابعاد گفتمانی و سیاسی است. موکول کردن این مهم به آینده نامعلوم، عملا به تضعیف موقعیت جمهوری خواهی در سپهرعمومی ایران خواهد انجامید. البته در تمامی مراحل حرکت رعایت قواعد دمکراسی و حقوق شهروندی گروه های رقیب و بدیل در حوزه دمکراسی خواهی و پذیرش رای مردم به عنوان داور نهایی باید سرلوحه تکاپوهای نظری و عملی جمهوری خواهان در گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی باشد.
نقد و مخالفت مستمر و موثر با جریان هایی در اپوزیسیون که علی رغم مخالفت با حکومت از ویژگی های تمامیت خواهانه برخوردار بوده و منش و رویکرد سیاسی آنها با موازین دمکراسی سازگار نیست و یا استقلال کشور را نادیده گرفته و تغییر رژیم از طریق عاملیت دول خارجی را دنبال می کنند، دیگر محور مهم فعالیت است. مخالفت با جمهوری اسلامی فی نفسه ارزش نیست، بلکه در پایبندی به اصولی چون دمکراسی و حقوق بشر، منافع ملی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور معنای مثبت و محصل خود را پیدا می کند.
در این میان تامل و هم اندیشی و ارائه راهکار برای بازدارندگی در برابر بازسازی استبداد شایسته توجه ویژه ای است تا دوباره تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و چرخه آزادی های موقت و استبداد دیرپا در ایران معاصر به حیاتش ادامه ندهد. تبیین سازوکاری و تمهیداتی در این خصوص در همان مراحل اولیه و پیش از پایان حیات جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده در تضمین گذار به دمکراسی در ایران دارد.
همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن آرزوی موفقیت برای حزب سکولار دمکرات ایرانیان در دستیابی به اهداف کنگره سالانه خود، تمایل و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک حول تشکیل جبهه فراگیر جمهوری خواهی و تدوین سازوکار بازدارنده در برابر بازگشت استبداد اعلام می کند.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران
31 شهریور 1397

Share