امیرساسان شرفی

نوای تازه ای در پارلمان

170419_2
مجلس که در واقع نماد٬ دموکراسی ومردم سالاری می باشد٬ خود به یک نهاد قدرت بدل گردیده.وعرصه ی رقابت٬ و حضور نیرو های سیاسی انچنان توسط شورای نگهبان محدود گردیده است که مجال انتخاب بهتری را به رای دهندگان نمی دهد و در نهایت ره یافتگانی که سرگرم داد وستدهای سیاسی گشته ٬و شأن وکالت خود را در حد یک دلال سیاسی اقتصادی٬ پایین اورده اند.
در این میان٬ هستند اما کسانی٬ که نه در آرزوی حفظ کرسی نمایندگی٬ بلکه دلواپس حقوق به یغما رفته مردم٬ و عهد و پیمان خویش٬ با انان هستند.
پروانه سلحشوری٬ نماینده شجاع و مردمی در مجلس با صدای لرزان٬ اما استوار ٬به نقدی دلسوزانه از نظام و عملکرد آن پرداخت٬ و از سرزمینی سخن گفت٬ که در آتش بی عدالتی و ظلم میسوزد٬ و دادگستری که توانی در برابر ان همه بی عداتی ندارد.
و فضای امنیتی ٬ که صاحبان فکر و اندیشه را با حبس و حصر مواجه می کند.
ازدستهای پنهان و آشکار در عرصه های فرهنگ ٬ اقتصاد٬سیاست و… گرفته تا رسانه ای که دیگر ملی نیست٬ همگی به دغدغه های ٬ ایران زمین بدل گردیده اند.
فریاد های او و برخی از همکارانش ٬ آدمی را به یاد کرسی های قرمز پارلمان و نطق های ٬امثال لقمانیان و حقیقت جو ها٬ می اندازد٬ که خواهان بر چیده شدن بساط حصر و حبس و عقب نشینی نظامیان از عرصه های سیاسی بودند.
و دریغا که پس از گذشت دو دهه ٬ همواره درب بر همان پاشنه میچرخد
امیرساسان شرفی

Share