اساسنامه

URI_Logoاساسنامه
اساسنامه مصوب همایش دوم
ماده 1- نام :
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
ماده 2 – منشور اتحاد:
در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:
ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم ، به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی‌ می‌کنیم.
ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.
ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.
ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.
ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان، آزادی گردهمایی و راه پیمایی، آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.

ماده 3-عضویت:
هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت اتحاد درآید
الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور، اسا سنامه و پرداخت حق عضویت ماها نه
ب- حقو ق اعضا:
کلیه اعضا ی اتحاد دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به کلیه ارگانهای تشکیلاتی اتحاد میباشند
اعضا ی ا تحاد دارای حق بیان آزادانه نظریات خود در درون و بیرون تشکیلات و انتشار آنها درارگانهای انتشاراتی اتحاد میباشند.
اعضا ی اتحاد حق دارند که اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی ، در اختیار هیئت بر رسی قرار دهند.
ماده 4- ساختار تشکیلاتی:
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران از پیوند انجمنهای محلی تشکیل یافته است و این انجمنها واحدهای تشکیلاتی آن را تشکیل میدهند.
تبصره1: انجمن های تازه ای که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در اتحاد باشند با پیشنهاد کمیته
تشکیلات و تصویب شورای عالی به عضویت اتحاد در می آیند.
تبصره 2: افرادی که بدون عضویت در انجمنهای محلی به عضویت اتحاد در می آیند میتوانند از طریق کمیته تشکیلات در ارتباط با گروه های کار اجرائی قرار گیرند.
الف: اتحاد دارای چهار ارگان تشکیلاتی است که عبارتند از همایش ، شورای عا لی، هیئت اجرائی و هیئت
بررسی.
ب: کلیه اعضای این ارگانها با رای اعضای اتحاد یا نمایند گان آنها انتخاب میگردند.
ماده 5- همایش:
از نمایند گان منتخب انجمنهای محلی تشکیل میگردد که بصورت سالیانه برگزار میگردد و
بالاترین ارگان تشکیلاتی اتحاد است.
تبصره1 : در صورت تصویب و تشکیل انجمنهای مجازی آنان نیز دارای حق انتخاب نماایندگان خود خواهند بود.
تبصره2: در صورت بر کناری یا کناره گیر ی نیمی از هیئت اجرائی و یا در صورت تقاضای ⅔ اعضای هیئت اجرائی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.
تبصره 3 : انتخاب نمایند گان بر مبنای هر پنج عضو یک نماینده است.
تبصره 4: هیئت اجرائی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.
الف- وظائف و اختیارات همایش:
تغییر نام اتحاد.
تغییر منشور اتحاد.

تبصره: هر گونه تغییر در منشور اتحاد نیازمند ⅔ آرای نمایندگان است.
تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.
انتخاب هیئت اجرائی و هیئت بررسی.
ماده 6- شورا ی عا لی:
از نمایند گان شرکت کننده در همایش بجز کسانی که به عضویت در هیئت اجرائی انتخاب گردیده اند تشکیل میگردد و در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلا ت است.
تبصره 1: در صورت انتخاب شدن نماینده یا نمایند گان انجمنی به عضویت در هیئت اجرائی ، آن انجمن باید نماینده یا نمایندگان جدیدی را برای شورای عالی انتخاب نماید.
تبصره 2: انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای هر سه عضو یک نماینده برای شرکت در شورای عالی انتخا ب نمایند.
الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:
بررسی و تصویب سیاستهای عمومی اتحاد در چهارچوب مصو بات همایش.
نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت اجرائی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.
برکناری یک یا چند عضو هیئت اجرائی و جایگزینی آنها.
جلسا ت شورای عالی باید حد اقل هر سه ماه یکبار برگزار گردد.
تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت اجرائی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فوق العاده همایش را برگزار نماید
اعضای هیئت اجرائی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.
در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عا لی یا هیئت اجرائی جلسه مشترک هیئت اجرائی و شورای عا لی بر گزار میگردد.
تبصره1 : در این جلسات مشترک اعضای هیئت اجرائی نیز دارای حق رای هستند.

تبصره2 : حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.
ماده 7- هیئت اجرائی:
متشکل از پنج نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
تبصره1: اعضا هیئت اجرائی بصورت فردی انتخا ب میگردند.
تبصره2: اعضا هیئت اجرائی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهبری در تشکیلا ت دیگری باشند.
الف- وظائف و اختیارات هیئت اجرائی:
هیئت اجرائی سخنگوی رسمی اتحاد است.
اعضا هیئت اجرائی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.
هیئت اجرائی دارای اختیارات لازم برای تدوین سیاستها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عا لی است.
وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای اتحاد در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت اجرائی است.
اعضای هیئت اجرائی موظف به پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی اتحاد میباشند و نمیتوانند اسنادی را که مغا یر با آنها باشند امضا نمایند
اعضا ی هیئت اجرائی موظفند که در زمینه مسئولیت خویش گروههای کار اجرائی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش ببرند.

ماده 8- گروههای کار اجرائی:
توسط اعضا هیئت اجرائی و با شرکت داو طلبا نه اعضا و همکاران اتحاد تشکیل میگردند.
الف- وظائف گروه کار تشکیلات:
تقویت انجمنهای موجود.
کمک به ایجاد انجمنهای جدید
تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی.
تلاش برای تماس با نیروهای داخل ایران، بویژه نیروهای سکولار داخل و هماهنگی با آنان.
ب- وظائف گروه کار رسانه وفرهنگی:
انتشا رنظرات و تبلیغ برنامه های اتحاد.
اداره وسائل ارتباط جمعی اینتر نتی نظیر وبسایت، فیس بوک و…
بررسی امکانا ت برنا مه های تلو یز یونی اتحاد و اداره آنها.
طرح و اجرای برنامه های سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضا اتحاد و دیگر ایرانیا ن.
طرح و اجرای برنامه های سیاسی – فرهنگی برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های اتحاد.
پ- وظائف گروه کار آکسیون و بین المللی:
طر ح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.
کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا میگردند.
فعالیت هماهنگ با دیگر نیروها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.
تماس با نیروهای مترقی غیر ایرانی و جلب حمایت آنا ن.
فعالیت برای منزوی ساختن بیشتر رژیم در افکار عمومی و بسیج و همکاری با نیرو های مترقی در فعالیتها ئی که به تضعیف رژیم می انجا مند.
کمک به مهاجرین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور.
ج- وظایف گروه کار زنا ن:
ایجاد کمیته های هماهنگی لازم و طرح و اجرای برنامه های مناسب برای هماهنگی فعالیتها ی
کمیته های مختلف زنا ن در نقاط مختلف آمریکا و اروپا.
طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.

چ- وظائف گروه کار مالی:
تنظیم بود جه سالانه.
طرح و اجرای برنامه های مالی مرکزی.
نظارت بر کلیه امور مالی اتحاد وتنظیم انها.
کلیه انجمنهای محلی مو ظفند که رابط مالی خود را به کمیته مالی معرفی نمایند.
ماده 9 – هیئت بررسی:
متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
الف – رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرائی.
ب – نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.

Share