گفتگوی رضا گوهرزاد با احمد پورمندی و حسین علوی درباره حزب چپ ایران / نگاهی به ضرورت تشکیل حزب

گفتگوی رضا گوهرزاد با احمد پورمندی و حسین علوی درباره حزب چپ ایران / نگاهی به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل ” اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران” / نقدی بر بیانیه حزب چپ ایران در مورد حمله هوایی آمریکا به سوریه 

 

Share