كميته زنان همبستگی جمهوری خواهان ایران

در همبستگی با دختران انقلاب

180108

زنان ايران در طول تاريخ حماسه افريده اند ، قرة العين ،فروغ فرخ زاد ، مريم ميرزاخاني ،تا نركس محمدى ها، نسرين ستوده ها و اخرينشان ويدا موحد ها نرگس حسيني ها


عفو بين الملل در بيانيه اخير خود حجاب اجبارى را مخالف حقوق بشر قلمداد ميكند. از فرداى انقلاب در اعتراض به حجاب اجبارى هزاران زن به خيابانها ريختند ، بیشتر گروه هاى سياسي نه تنها حمايت نكردند كه إظهار داشتند زمان مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع داخلي در ألويت قرار دارد و دفاع از انقلاب ، انقلابي كه قرار بود براى آیندگان ازادى را هم چون در فرانسه به ارمغان أورد.

از ان پس دسته دسته از ادارات اخراج شدند و از بسيارى از رشته هاى تحصيلي محروم. اما زنان خوش درخشيدند و 62 در صد دانشجويان دانشكاهها را تشكيل دادند، اكر چه ايران امضا كننده پياده كردن كنوانسيون رفع كامل تبعيض از زنان در كنفرانس پكن در ١٩٩٥ بود اما تا كنون در مقابل ان ايستاده است.
در ميدانها ى جهانى ورزشي افتخار افريدند هر چند اجازه خروجشان از کشور در اختیار قیم شان بود و در مواردى شوهرانشان اجازه خروج از كشور را از انان دريغ داشتند. به صورتهايشان أسيد پاشيدند ولى حتي يكنفر از مجرمين را پيدا نكردند یا محاکمه نکردند.

براى كمپين يك ميليون امضا ٧٤ نفر از آنان روانه زندان شدند و در جنبش سبز يا زنداني و شكنجه شدند وَيَا با دستگيري همسران یا نزدیکانشان بار سنكين أمرار معاش ، تربيت و نگهدارى كودكان و پیگيرى وضع زندانى ،از دادگاهی به دادگاه دیگر و ازين شهر به آن شهرسفر كردند. حتى مدافعان حقوق بشرهم اسمي از انان نبردند. و حالا دختر خيابان انقلاب در نهايت ساده پوشي با وقار و آرام سمبل انقيادش را به پرچم صلحي بدل كرده و هر روز هم تكثير مي شود و هزينه اين نافرماني مدنى كه طبق قانون ده روز تا دو ماه حبس و يا وثيقة اى ٥٠ هزار تا ٥٠٠،٠٠٠ ريالي بوده به ٥٠٠ ميليون تومان رسيده است. به نقل از خانم نسرين ستوده ، او با اين حركت ساده كليد تغیير را زده است و اين آغازيست براى يك پايان. به راستى ازادى هم مانند هر كالايي بهائي دارد. به گفته شارل فوريه فمينيست فرانسوى ميزان آزادى در هر كشور ميزان ازادى زنان در ان كشور است. و بايد اضافه كنيم مسله زنان در ايران پاشنه اشيل جمهوري إسلاميست

براى ازادى دستگير شدگان اخير و در راه ساختن جامعه اى انساني به دور از هرگونه تبعيض بكوشيم كه إيراني آباد ، ازاد، شكوفا و دموكراتيك چشم انداز اينده ماست

بياييم عكس تاريخي و جاودانه دختر خيابان انقلاب را كه بيان هنرمندانه ٤ دهه مبارزات زنان در ايران است را براى مراسم ٨مارس امسال در هر شهرى كه هستيم به پستر اين روز بدل كنيم

— كميته زنان همبستگی جمهوری خواهان ایران

Share