گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مهرداد درویش پور پیرامون جامعه شناسی سیاسی خیزش اخیر

 171231

https://vimeo.com/253160990
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مهرداد درویش پور پیرامون جامعه شناسی سیاسی خیزش اخیر، چشم انداز آینده و وظایف اپوزیسیون با اشاره ای به پشتیبانی از این خیزش در کشورهای جهان

Share