گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر علی افشاری پیرامون دستگیری های اخیر دانشجویان / شرایط اقتصادی ایران

https://vimeo.com/252060754
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر علی افشاری پیرامون دستگیری های اخیر دانشجویان / شرایط اقتصادی ایران و مشکل بیکاری جوانان / روحانی اصولگرا یا روحانی اعتدالگرا ؟ آینده برجام و آینده موشکی ایران

Share