گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون نوار ویدئویی منتشر شده در مورد گزینش خامنه ای به عنوان رهبر

https://vimeo.com/251188691
گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون نوار ویدئویی منتشر شده در مورد گزینش خامنه ای به عنوان رهبر / مقایسه جنبش 88 و خیزش 96 / چه کسانی در حکومت و بیرون از آن مخالف خیزش 96 هستند / آیا هنگام فروپاشی نظام اسلامی رسیده

Share