رضا علوی

ویژه گی ها و تفاوت ها

171231_3
ویژه گی ها  و خصوصیات خیزش ۹۶ با خیزش سبز ۸۸ متفاوت است :
۱- جغرافیایی : خیزش ۸۸ در تهران تمرکز دا شت , اما جنبش ۹۶ در شهرستان ها . و به سبب گستردگی , این امر سبب می شود که سرکوب کند تر به پیش برود . حضور کردها , ترک ها و بلوچ ها بسیار کم رنگ است .

۲- تفاوت ماهیتی : این دو خیز ش از دو جنس مختلف هستند , با مطالبات متفا وت . مطالبات خیزش سبز ۸۸ مدنی – سیاسی – مذهبی( مذهبی به شکل تاکتیکی ) بود و از حکومت درخواست های داشتند و به دنبال رای خویش بودند ( رای من کو ؟ – یا حسین ….) و در پاره ای مواقع تقاضاها حداقلی بود . اما مطا لبا ت جنبش ۹۶ معیشتی – سیاسی – غیر مذهبی است . اگر در خیزش سبز ۸۸ مردم از حکومت پرسش داشتند که رای من کجاست اما خیز ش ۹۶ پرسشی نیست بلکه چالشی است . خیزش ۹۶ دنباله خیزش سبز ۸۸ نیست . اما این بدان معنا نمی باشد که جنبش سبز به پایان رسده است .

۳- طیف ها : دو طیف تقریبا متفاوت در این دوخیزش مشاهده می شوند . در سال ۸۸ طیف متوسط به بالا و در ۹۶ طیف میانه به پایین پررنگ تر هستند هر چند که در تهران هم پوشانی وجود دارد .

۴- رهبری : خیزش ۸۸ رهبری دا شت , و ان هم رهبری که از درون قدرتمندان و دولت مردان پیشین هویدا شده بود ند . همچون نخست وزیر یا رییس مجلس سابق . اما جنبش ۹۶ مصداقی از رهبری ( تا کنون ) در ان مشاهده نمی شود .

171231_2۵- شعار ها : هر چند که در این لحظه ( آخرین لحظات سال ۲۰۱۷ ) فقط چهار روز از آغاز خیزش می گذرد اما در خواست ها و شعا ر ها در سمت و سوی رادیکالیسم پیش می رود . نوک حمله شعا ر ها به سوی ولایت و روحانیت می تازد . و نیز اگر چهار روز پیش از نیروهای امنیتی تقاضا می شد که به مردم بپوندند اما امروز شعا ر شرمت باد را نثار نیروهای سرکوبگر کردند (نیروی انتظامی خجالت خجالت) . شعار های سلطنت خواهی در شهر های مختف فضا را مملو کرده است . شعار ها رنگ و روی مذهبی ندارد و دیگر مردم متوسل به “الله اکبر ” نمی شوند بلکه آما ده هستند که برای دسترسی به آزادی از جان خود مایه بگذارند ( یا مرگ یا آزادی )

۶- اصول گرایان و اصلاح طلبان : این خیزش , بخشی از اصلاح طلبان را در تردید فرو برده است . از یک سوی بر این تصور هستند که ولایت مداران این حرکت را سازمان دهی می کنند که دولت روحانی را شکننده و احتمالن ساقط کنند و از سوی دیگر آنان را مردمان
گرسنه جامعه می یابند . آیا این خیزش , جنبش گرسنگان است ؟
اصول گرایان بر این توهم هستند که این خیزش یک حرکت ضد دولتی و ضد اعتدالیون و ضد اصلاح طلبان است , غافل از ان که در سمت و سوی تقابل با حکومت و ولایت و اصول گرایان پیش می رود . شمشری است دوسر که همه جناح های قدرت ( به ویژه ولایت ) را تهدید می کند .
ریزش بیشتر مشروعیت ولایت و مقبولیت اصول گرایان و اصلاح طلبان آشکار شده است .

۷- ماموریت ما : در این شرایط , مهمترین ماموریت ما , بر پا کردن یک نهاد پشتیبانی از خیزش مردم است . چرا ؟ چون افکار جهانی و رسانه ها را متوجه مردم ایران می کند و لبه تیغ سرکوب مردم را می تواند اندکی کند نماید . حکومت غافلگیر شده است اما بزودی خودش را جمع و جور می کند و به مردم می تازد . بایسته است که نهاد پشتیبانی در هر منطقه ای تشکیل شود .
رضا علوی

Share