سخنرانی فرهنگ , افشاری واشکان در تجمع نیویورک تحت عنوان: ایران، زندان بزرگ عقیده و بیان در روز 10 دسامبر 2017

سخنرانی  دکتر منصور فرهنگ (به انگلیسی ) ،  دکتر علی افشاری  و دکتر فرید اشکان در تجمع نیویورک تحت عنوان: ایران، زندان بزرگ عقیده و بیان در روز 10 دسامبر 2017

Dr. Mansour Farhang (in English]

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10212960261055930/

Dr. Ali Afshari [In Persian]
Dr. Farid Ashlan [In Persian]

 

=========================

 

 

Share