گفتگوی رضا گوهرزاد با امیرحسین گنج بخش درباره بیانیه همبستگی جمهوریخواهان ایران

https://vimeo.com/239350186
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر امیرحسین گنج بخش درباره بیانیه همبستگی جمهوریخواهان ایران و سخنرانی دانالد ترامپ رییس جمهور آمریکا نسبت به تفاهم اتمی ایران و آینده آن / نقش کشورهای منطقه در آینده عراق واقلیم کردستان و دخالت های ایران در جنگ کرکوک / یکصدمین سال انقلاب اکتبر

Share