گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون استراتژی تازه آمریکا – سعودی و ارتباط با روسیه – داعش و فروش نفت

https://vimeo.com/238293487
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر رضا علوی پیرامون استراتژی تازه آمریکا پس از سخنرانی دانالد ترامپ در مورد برجام / واکنش روحانی / تحریم سپاه پاسداران / شرایط اقتصادی ایران پس از تحریم های آینده احتمالی / عربستان سعودی و ارتباط با روسیه / داعش و فروش نفت

Share