گفتگوی رضا گوهرزاد با دکترافشاری در مورد پشتیبانی از زندانیان سیاسی و با بهروز ستوده درمورد کارزار لغواعدام

171015_2

https://vimeo.com/237321380
گفتگوی رضا گوهرزاد در برنامه پویش در دو بخش:
1- با دکتر علی افشاری در مورد فراخوان اعتراضی برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی / تحلیلی کوتاه درمورد نظرات روحانی در سخنرانی دانشگاه تهران
2- گفتگو با بهروز ستوده در مورد کارزار لغو اعدام به مناسبت 10 اکتبر/ نگاهی به شرایط منطقه از عراق تا سوریه ، ایران و ترکیه و سفر ملک سلمان به روسیه

Share