گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر جمشید اسدی و دکتر علی افشاری درباره دورنمای نگران کننده کابینه دوم روحانی

https://vimeo.com/232259269
گفتگوی رضا گوهرزاد در 2 بخش:
1- گفتگو با دکتر جمشید اسدی درباره کابینه حسن روحانی/ مشکلات اقتصادی / اقتصاد بازار بنیان
2 – گفتگو با دکتر علی افشاری درباره دورنمای نگران کننده کابینه دوم روحانی

Share