گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز

https://vimeo.com/230368936

گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز 

Share