بابك تابان

این نسل

160521

خروشیدیم و جوشیدیم و دیدند

چه موجِ خونفشانی دارد این نسل

شکستند و گسستند و ندیدند

که اوجِ کهکشانی دارد این نسل

بابك تابان

150613

Share