سخنرانیهای روز شنبه همایش هجا

برنامه سخنرانی شنبه ٢٧ می٢٠١٧ 170406

بخش اول :٩:١٥صبح تا ١٠:٤٥

تجزیه و رفع تبعیض و معضل قومی در ایران

سخنرانان:

بهروز بیات، هوتن رضایی، بیژن حکمت ، مهرداد درویش پور ، نیره توحیدی،

بخش دوم :١٠:٤٥ صبح تا ١٢:١٥

سیاستهای ائتلافی جمهوریخواهان در دوران گذار

سخنرانان:

حمید کوثری (هجا), مهدی فتاپور (اجا) مجازی,  رضا علیجانی (کنشگر ملی-مذهبی) مجازی

کمال ارس (جبهه ملی ایران -اروپا)

صرف نهار   ١٢:١٥ تا ١:٠٠ (٤٥ دقیقه)

بخش سوم :١:٠٠ بعد از ظهر تا ٢:٣٠

چشم انداز تحولات در ایران از منظر ساختار حکومت و پروژه جمهوریخواهی

سخنرانان:

علی افشاری، کاظم علمداری، امیر حسین گنج بخش، رضا علوی

بخش چهارم: ٢:٣٠ بعد از ظهر تا ٣:٤٥

خطر جنگ و رهیافتهای مناسب ایران در سیاست خارجی

سخنرانان:

رامین صفی زاده، بهروز ستوده، منصور فرهنگ

بخش پنجم: ٣:٤٥ بعد از ظهر تا ٤:٠٠

تاثیرات اقتصادی برجام

سخنران:

رضا قریشی

تنفس : ٤:٠٠ بعد از ظهر تا ٤:١٥(١٥ دقیقه)

بخش ششم : ٤:١٥ بعد از ظهر تا ٤:٤٥

جامعه مدنی و چالشهای آن

سخنرانان:

شیریندخت دقیقیان، حمید شیرازی،  ریموند رخشانی

بخش هفتم : ٤:٤٥ بعد از ظهر تا ٧:١٥

کارکرد رسانه های اجتماعی مجازی در پیشبرد جمهوریخواهی در ایران

سخنرانان:

سیامک ارام، مهدی عربشاهی، نسیم سرابندی، مهدی یحیی نژاد

Share