گفتگوی رضا گوهرزاد بخش 1 با دکتر عطا هودشتیان در مورد اتتخابات و با کورش پارسا در مورد همایش سوم هجا

https://vimeo.com/216454196
گفتگوی رضا گوهرزاد بخش 1 با دکتر عطا هودشتیان در مورد اتخابات فرانسه و پیروزی ماکرون / انتخابات آینده ایران و موضوع تحریم یا مشارکت
بحش 2 با دکتر کورش پارسا در مورد همایش سوم همبستگی جمهوری عرفی و حقوق بشری در ایران در لوس انجلس / نگاهی به شرایط انتخابات ایران

Share