بهروز ستوده

درمراسم 22 بهمن شرکت نکنید،به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید.

برای مشروعیت زدائی ازحکومت مطلقه ولایت فقیه وشخص خامنه ای، برای اعتراض به سیاست های جنگ افروزانه 170208وشاخ وشانه کشیدن توخالی علیه امریکا واسرائیل، برای مخالفت با ماجراجوئی ها ومداخله جمهوری اسلامی درکشورهای عراق وسوریه ولبنان ویمن وبحرین وسایرمناطق، برای اعتراض به فقرو بیکاری واعتیادوفحشا که دامن میلیونها ایرانی را گرفته است، برای اعتراض به فضای رعب ووحشت ودستگیری وزندانی وحصرمخالفان ومنتقدان حکومت سرکوبگرولایت فقیه، وبرای جدا ساختن حساب خودتان ازحامیان و جیره خواران بیت رهبری، درنمایش های فرمایشی و چندش آوری که به مناسبت سالگرد 22 بهمن برپا میگردد شرکت نکنید وبه تماشای آن نروید.

رهبران جمهوری اسلامی وشخص خامنه ای که برای حفظ قدرت وتوجیه تبهکاری ها، پیوسته خود رانماینده خدا وامام زمان درروی زمین میدانند وتمام حقوق شهروندی را ازمردم ایران سلب میکنند وهراعتراض و دادخواهی را با گلوله وزندان وشکنجه پاسخ میدهند، کسانیکه مردم ایران و شهروند آزاد ایرانی را درقالب “امت اسلام” ومقلد وپیروآخوندهای شیاد تنزل داده اند، آری دین فروشان تبهکارکه مهارت وشگردشان دراستفاده ازمردم به عنوان گوشتِ دَم توپ و سیاهی لشکراسلام است فقط زمانی به مردم احتیاج دارند که بخواهند درمقابل رقبا و یا دشمنان خویش عرض اندام وقدرت نمائی کنند، و اینک خامنه ای و دارودسته تبهکارش درچنین موقعیتی قرار گرفته اند که میخواهندازتجمع مردم به مناسبت سالگرد 22 بهمن استفاده کرده و قدرت خود را به رُخ رئیس جمهوری جدید امریکا و هم پیمانان منطقه ای اوبکشند. دراین بازی شوم که از آن بوی جنگ و ویرانی به مشام میرسد نباید شرکت کرد.

بسیاری ازشخصیت های ملی وگروههای سیاسی و مدنی داخل و خارج ازکشور که به منافع ملی مردم ایران می اندیشند و خطیر بودن شرایط کنونی ایران وخاورمیانه وجهان را ملاحظه میکنند، شرکت درتجمع هائی که به مناسبت 22 بهمن برگزارمیشود را تحریم کرده اند و از هموطنان خویش درخواست نموده اند که دراین روزازخانه های خود بیرون نیایند و سیاهی لشکر دزدان ومتجاوزان به حقوق مردم ایران نشوند. عدم شرکت دراین خیمه شب بازی شکلی است ازاشکال مقاومت مدنی ومیتواند نیروی سومی را وارد محاسبات سیاسی واجتماعی ایران نماید. 

آقای خاتمی وجناح اصلاح طلب حکومت ولایت فقیه با طرح استفاده از روز 22 بهمن وسالگرد انقلاب اسلامی برای آشتی ملی حول رهبری خامنه ای! یکباردیگروفاداری وخدمتگزاری خودرابه بیت رهبری خامنه ای اعلام نموده اند. اینان درمقابل خامنه ای و جناحهای اصولگرای حکومت اسلامی تا آنجا عقب نشینی کرده اندکه درطرح جدیدآشتی ملی خود حتی ازپیش شرط آزادی زندانیان سیاسی و یاران محصورخویش آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد که قبلا مطرح کرده بودند سخنی به میان نیاورده اند! طرح آشتی ملی آقای خاتمی و شرکا درحقیقت چیزی جزتسلیم دربرابرخیره سری ها وسرفرودآوردن درمقابل قدرت مطلق خامنه ای نیست. وتحریم شرکت درمراسم 22 بهمن درحقیقت پاسخ شایسته ای است که مردم ایران میبایستی  به هردو جناح غالب ومغلوب جمهوری اسلامی بدهند.

فردا روزی است که مردم ایران میتوانند با خامنه ای بیعت نکنند و به حکومت  فاسد وبحران سازاوکه آبرو وحیثیت ایران وایرانیان را درانظارجهانی مخدوش کرده است مشروعیت نبخشند، واین کاربدون پرداخت کمترین هزینه شدنی است اگرکه هرایرانی شرافتمند به ندای وجدان و وظیفه ملی وشهروندی خویش پاسخ گوید و در خانه بماند و با عربده کش ها وجیره خوارن بیت رهبری همراه نگردد. مهم نیست که حکومت جهل وجنایت با امکاناتی که در دست داردمیتواند هزاران نفر را ازاطراف و اکناف با اتوبوس و مترو مجانی و وعده غذا وساندیست مجانی برای نمایش دادن وعربده کشی به میدان آزادی تهران آورد، مهم دست رد زدن به دعوت خامنه ای وهمراه و همصدا نشدن با توده بی اراده است که بازیچه دست رهبران فاسد جمهوری اسلامی میشوند و عاجزند که تشخیص دهند عامل تیره روزی ایران وایرانیان کسی جز حکومت ولایت فقیه و باند خامنه ای نمیباشد.

فراموش نکنیم که هرگونه مشروعیت بخشی و یا بی تفاوتی دربرابرسیاست های ویرانگر و ضدملی باندخامنه ای میتواند عواقب وخیم ومخاطره آمیزی را برای موجودیت ایران و ایرانیان به ارمغان آورد، با حوادثی که در پیرامون مرزهای ایران و خاورمیانه درجریان است هرعقل سلیمی میتواند بخوبی درک نماید که دود سیاست بحران سازی وباجگیری جمهوری اسلامی فقط به چشم خامنه ای خامنه ای و باند تبهکارش نخواهد رفت بلکه پیش و بیش ازهمه مردم و کشورایران هستند که تاوان شرارت های رژیم ولایت فقیه را خواهند پرداخت. پس برای اجتناب ازبوجود آمدن چنان شرایطی چاره ای نیست مگر اینکه که مردم ایران، شخصیت های ملی و نهادها وگروههای سیاسی و مدنی و حقوق بشری وغیره با دامن زدن به مقاومت های مدنی، قبل از اینکه بیگانگان وارد منازعه گردند حکومت ولایت فقیه و خامنه ای را مجبور سازند به شرارت های خود درایران ومنطقه خاتمه دهند.

21 بهمن ماه 1395

9 فوریه 2017

Share