آئین نامه

150418_3
انتخاب اعضای هیات سیاسی-اجرایی

1- انتخابات هیئت ساسی-اجرائی تحت نظر هیئت نظارت بر انتخا با ت برگزار میشود.

2- هیئت نظارت بر انتخابا ت شامل سه نفر از اعضای حاضر در همایش است که توسط نمایندگان انتخا ب میشوند.

3- در تنفس قیل از اعلا م نامزد ها ی انتخا با ت، نمایند گان و اعضای حاضر در نشست میتوا نند با یکد یگر مشورت کنند و به تبلیغات انتخاباتی در مورد نامزد های مورد نظر خو یش بپردازند.

4- اعضای حاضر در نشست میتوانند خود یا فرد دیگری از اعضای حاضر در نشست را برای عضویت در هیات سیاسی-اجرایی نامزد کنند.

5- قیل از رای گیری، نامزدهای هیات سیاسی-اجرایی خود را معرفی میکنند، دیدگاه های خود را توضیح میدهند و به پرسش های نماینگان پاسخ میگویند.

6-هفت نفر اعضای هیات سیاسی-اجرایی یصورت فردی و با رای مخفی و کتبی نمایندگان انتخاب میشوند.

آئین نامه اداره جلسات

-I قواعد کلی

1- جلسه هما یش با حضور نصف بعلاوه یک نما یند گا ن رسمیت مییا بد.
2- جلسا ت مطا بق با قواعد ز یرین و تو سط هیئت رئیسه اداره میگر دند و تصمیمات در این باره به عهد ه انا ن است.
3- نما یند گان میتو انند از طر ق زیرین در چگو نگی اداره جلسه دخا لت کنند :
الف- تذ کر نظامنامه ای: برای جلو گیری از انحراف از دستور جلسه یا قواعد اداره جلسه مورد استفاده قرار میگیرد. نیازمند نوبت گرفتن نیست. میتواند بحث جاری را قطع کند. تصمیم گیری در مورد ان به عهد ه رئیس جلسه است.
ب- نکته اطلاعی: فقط جنبه اطلاعی دارد. نیا ز مند نوبت گرفتن وتا ئید نیست.
ج- مخا لفت با تصمیم هیئت رئیسه: نیازمند نوبت گرفتن نیست. نیاز مند تائید توسط یک نما ینده دیگر است. بعد از بحث، نظر هیئت رئیسه به رای گذارده میشود. نیازمند اکثریت ارا است.

-II قواعد مربوط به پیشنهادات

1- پیشنهاد ختم مذاکرات: نیازمند تائید است . قا بل بحث نیست. نیازمند رای اکثریت است.
2- پیشنهاد تنفس: نیارمند تائید است. قابل بحث نیست. نیاز مند رای اکثریت است.
3- پیشنهاد عقب اند اختن موقت تصمیم گیری در باره یک پیشنهاد : نیا زمند تائید است. قابل بحث نیست. نیازمنداکثریت ارا است.
4- پیشنهاد محدود یا اضافه کردن وقت مذا کرات : نیازمند تائید است. قابل بحث نیست. نیازمند اکثریت ارا است.
5- پیشنهاد ارجا ع بحث به کمیسیون : نیازمند تائید است. قابل بحث است. قا بل ترمیم است. نیازمند اکثریت ارا است.
6- پیشنهاد تفکیک (برای تفکیک پیشنهاد به چند پیشنهاد جدا گانه و تصمیم گیری مجزا در باره هر یک ازانها ارا ئه میگردد): نیازمند تائید است. قابل بحث است.قا بل ترمیم است. نیازمند اکثریت ارا است.
7 – حذف با ا ضافه نمودن موادی به دستور جلسه : نیازمند نوبت نیست، نیازمند تائید است، قابل بحث است، نیازمند اکثریت ارا است.

-III پیشنهاد اصلی و ترمیمی

1- هر پیشنهادی که مربوط به موضوع مورد بحث جلسه باشد و مورد تائید یک نفر بجز پیشنها دهنده اصلی قرار گیرد، بلافاصله در دستور کار جلسه قرار میگیرد و بحث و تصمیم گیری در باره ان مقدم بر امور دیگر است.

2- تصویب پیشنهاد ا ت بجز در مورد ذکر شده در بالا و موارد زیرین نیازمند اکثریت (نصف بعلا وه یک) اراست.
الف – تغییر منشور و مواد ان نیاز مند 70 در صد ارا ا ست.
ب – تغییر در ساختار تشکیلاتی نیازمند 70 در صد ارا ا ست.
پ – تغییر در مواد اساسنامه نیازمند 60 در صد ارا است.
ث – کلیه مصوبات و قطعنامه های سیاسی نیازمند 60 در صد ارا هستند.
د – فقط قطعنامه های سیاسی ای میتوانند در همایش طرح گردند که قبل از همایش طرح انان مورد تائید حداقل 6 نفر از اعضای سازمان قرار گرفته باشند و دو هفته قبل از همایش ارائه شده باشند.
ذ – اکثریت نمایندگان همایش میتوانند طرح هر قطعنامه ای را در دستور کار همایش قرار دهند.
ر – پیشنهادات ترمیمی به هر پیشنهادی نیازمند همان مقدار رای هستند که پیشنهاد اصلی مربوط یه انها.
ز – هرگاه محاسبه در صد لازم برای مصوبه ای به اعداد اعشاری بیانجامد ، برای اعدا د اعشاری 0.5 و کمتر، عد د صحیح پائین تر و برای اعداد اعشاری بیشتر از 0.5، عدد صحیح بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.
ژ – در شمارش ارا عدم شرکت در رای محاسبه نمی شود، اما ارای ممتنع محاسبه می گردند.

3- پیشنهاد ترمیمی: برای تغییر در پیشنهاد اصلی ارائه میگردد. نیازمند تائید است. قا بل بحث است. نیازمند اکثریت ارا است.

الف- پیشنهاد ترمیمی نمیتواند با اساس پیشنهاد اصلی در تناقض باشد. تشخیص این امر در اختیار رئیس جلسه است.
ب- در صورت چنین تناقضی پیشنهاد مذ کور بصورت پیشنهاد دومی و پس از بحث و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد اول و در صورت رد ان توسط جلسه، در دستور کار قرار میگیرد.
ج- در صورت تشخیص ترمیمی بودن پیشنهاد، اگر پیشنهاد دهنده اصلی ا نرا بپذیرد پیشنهاد ترمیم شده او به بحث و تصمیم گیری جلسه گذاشته میشود.
د- هر گاه پیشنهاد دهنده اصلی پیشنهاد ترمیمی را نپذیرد، پیشنهاد تر میمی مقدم بر پیشنهاد اصلی به بحث و رای گیری گذارده میشود و در صورت تصویب، پیشهاد اصلی بصورت ترمیم یافته اش مورد بحث و تصمیم گیری قرار میگیرد.

Share