اساسنامه سازمان

Hamayesh-Dec-2015
ماده 1- نام: همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید.

الف- شرایط عضویت:
پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات و پرداخت حق عضویت.
تبصره : انجمنهای محلی میتوانند تا 10 عضو یک نفر و از یازده عضو و بیشتر، دو نفر از اعضایشان را از پرداخت حق عضویت معاف دارند.
ب- حقوق اعضا:
1- اعضا ی سازمان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات تمام ارگانهای ازمان هستند.
2- اعضای ا تحاد حق دارند آزادانه نظریات خود را درونِ تشکیلات و بیرون از آن، ابرازدارند و در ارگا نهای انتشاراتی سازمان منتشر کنند.
3- اعضایی که در رسانه ها یا مجامع عمومی نظری مغایر با منشورها و سیاست های مصوب سازمان ابراز میدارند، موظفند با صراحت این مغایرت را بازگو کنند.
4-اعضای سازمان حق دارند اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت داوری قرار دهند.

ماده 4- ساختار تشکیلاتی
1- انجمن های محلی و مجازی واحد های تشکیلا تی سازمان را تشکیل میدهند.

تبصره 1: انجمن های جدیدی که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در سازمان باشند، با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تصویب شورای عالی به عضویت سازمان در می آیند.
تبصره 2: افرادی که در صورت عدم وجود انجمن در محل سکونت، مستقیما عضویت سازمان را میپذیرند، میتوانند از طریق کارگروه تشکیلات در ارتیاط با گروه های کار اجرایی قرار گیرند و به عضویت انجمنهای مجازی سازمان درآیند.

2: سازمان دارای چها ر ارگان تشکیلاتی انتخابی است که عبارتند از همایش ، شورای عالی، هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.

3 اعضای این ارگانها با رای اعضای سازمان یا نمایند گان آنها انتخاب میگردند.

ماده 5- همایش
همایش با شرکت نمایند گان منتخب انجمنهای محلی و مجازی بصورت سالیانه بر گزار میشود و بالاترین ارگان تشکیلاتی سازمان است.

تبصره 1: در صورت بر کناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی و یا در صورت تقاضای 3/2 اعضا هیئت سیاسی- اجرایی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.
تبصره 2: انتخاب نمایند گان بر مبنای هرسه عضو یک نمابنده است.
تبصره 3: هیئت سیاسی- اجرایی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.

الف- وظائف و اختیارات همایش
1- تغییر نام سازمان.
2- تغییر منشور سازمان.
تبصره: هر گونه تغییر در منشور سازمان نیازمند 70 در صد ارای نمایتد گان است.
3- تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.
4- انتخاب هیئت سیاسی- اجرایی و هیئت داوری.
5- همایش میتواند با حداقل 70 در صد ارای نمایند گان تصمیم به انحلال سازمان یا ادغام آن در سازمان دیگری بگیرد.

ماده 6- شورا ی عا لی
شورای عالی در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلات است.
تبصره 1 : انجمن های محلی موظفند که در طی یک ماه پس از برگزاری همایش نمایندگان خود را برای شورای عالی انتخاب کنند.
تبصره 2 : انجمن های محلی میتوانند بر مبنای 3 تا 10 عضو یک نفر، بین 11 تا 20 عضو، دو نفر و از 21 عضو بیشتر 3 نفر را برای نمایندگی در شورای عالی انتخاب کنند.
تبصره 3 : اعضای هیئت سیاسی – اجرایی نمی توانند به نمایندگی شورای عالی انتخاب شوند.
تبصره 4 : انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای نسبتهای پیش گفته نمایندگان خود را برای شرکت در شورای عالی انتخا ب کنند.

الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:
1-بررسی و تصویب سیاستهای عمومی سازمان در چارچوب مصو بات همایش.
2- نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت سیاسی- اجرایی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.
3- برکناری یک یا چند عضو هیئت سیاسی- اجرایی و جایگزینی آنها.
4- جلسا ت شورای عالی باید حد اقل هر سه ماه یکبار برگزار گردد.
تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرایی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فوق العاده همایش را برگزار نماید.
5 – اعضای هیئت سیاسی- اجرایی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.
6- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عا لی یا هیئت سیاسی- اجرایی جلسه مشترک هیئت سیاسی- اجرایی و شورای عا لی بر گزار میگردد.
تبصره1- در این جلسات مشترک اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نیز دارای حق رای هستند.
تبصره2- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.

ماده 7: هبئت سیاسی- اجرایی
هبئت سیاسی- اجرایی متشکل از 7 نفر است که توسط همایش از میان اعضای سازمان و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.

تبصره1: اعضا هیئت سیاسی- اجرایی بصورت فردی انتخا ب میگردند.
تبصره2: اعضا هیئت سیاسی- اجرایی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهیری در تشکیلا ت دیگری باشند.

الف- وظائف و اختیارات هیئت سیاسی- اجرایی:
1- هیئت سیاسی- اجرایی سخنگوی رسمی سازمان است.
2- اعضا هیئت سیاسی- اجرایی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.
3- هیئت سیاسی- اجرایی دارای اختیارات لارم برای تدوین سیاستها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عالی است.
4- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای سازمان در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت سیاسی- اجرایی است.
5- اعضای هیئت سیاسی- اجرایی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی سازمان میباشند و نمیتوانند در مغایرت با آن در مجامع عمومی و رسانه ها نظری ابراز دارند یا اسنادی را امضاء نمایند.
6 – اعضا ی هیئت سیاسی- اجرایی موظفند در زمینه تشکیلات ومالی، رسانه وفرهنگ، آکسیون، بین المللی و روابط عمومی ، مبارزه با تبعیض، همکاری و وحدت و پیشبرد پروژه ها، به تقسیم کار در میان خود بپردازند، گروههای کار اجرایی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش برند.

ماده 8- گروههای کار اجرایی توسط اعضا هیئت سیاسی- اجرایی و با شرکت داو طلبانه اعضا و همکاران سازمان تشکیل میگردند.
8.1- وظائف گروه کار تشکیلات و مالی
1- تقویت انجمنهای موجود.
2- کمک به ایجاد انجمنهای جدید.
3- کوشش برای تبادل نظر و هماهنگی با جمهوری خواهان و آزادیخواهانِ درون کشور.
4– تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر کلیه امور مالی همبستگی و ارائه گزارش سه ماهه به تشکیلات
5- انجمنهای محلی موظفند رابط مالی خود را به این گروه معرفی کنند.
6 – سازماندهی حلسات شورای عالی

8.2- وظائف گروه کار رسانه و فرهنگ :
1- اداره وسائل ارتباط جمعی اینتر نتی نظیر وبسایت و فیس بوک
2- برنامه ریزی و پیشرد برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی و پالتاکی و بررسی امکانا ت برنا مه های تلویزیونی سازمان و اداره آنها.
3- انتشار نظرات و تبلیغ برنامه های سازمان.
4- ارائه مطالب سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضا اتحاد و دیگر ایرانیان.
5- ارائه مطالب سیاسی – فرهنگی برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های سازمان.
6- تهیه بیانیه ها و اعلامیه ها
7- ایجاد ، گسترش و تحکیم ارتباطات با کلیه رسانه های فارسی زبان برای تبلیغ و ترویج دیدگاههای سازمان.

8.3- وظائف گروه کار آکسیون:
1- طرح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.
2- کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا میگردند.
3- فعالیت هماهنگ با دیگر نیروها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.
4- تقویت شبکه سر تاسری” همبستگی برای حقوق بشر در ایران”

8.4- وظادف گروه کار بین المللی :
1 . تماس با نهادهاى بين المللى دولتي و غیر دولتی برای تبادل نظرحول مساله ايران و منطقه
2. همكاري با نهادهاى بين المللى در چهار چوب‌های مورد قبول هجا در زمینه ايران و منطقه
3. شركت در كنفرانس هاي بين المللى و يا برگزاري كنفرانس با موضوعيت ايران
4. تماس، مصاحبه و نامه نگاری با رسانه های غیر ‌ایرانی
5. تهیه اعلامیه در زمينه هاي گوناگون در باره ايران و پخش آن به ایمیل‌های روابط خارجی
6. ترجمه مقاله به زبان‌های خارجی‌ و نشر آن در وب سایت و فیسبوک هجا
7. فعالیت برای بسیج افکار عمومی در اعتراض به خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران.
8. کمک به مهاجرین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور

8.5 – وظائف گروه کار مبارزه با تبعیض :

1- افشای تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی و قومی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به آن.
2- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی غیر ایرانی در مبارزه بر علیه تبعیض در ایران.
3- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران.

8.6 – وظائف گروه کار همکاری و وحدت:
تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی مطابق با طرحها و سیاست های سازمان.

8.7- وظادف گروه کار پروژه ها:
برنامه ریزی و پیشبرد پروژه های مصوب همایش ، شورای عالییا هیتئت سیاسی – اجرائی

ماده 9: هیئت داوری و وظائف ان
هیئت داوری متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
9.1 – وظائف هیئت داوری
الف- رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرایی.
ب – نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.

ماده 10 – اقدامات انضباطی
10.1- سلب موقت حقوق اعضاء
الف- در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین امیز را پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی اورد، هیئت داوری میتواند با شکایت هیئت سیاسی – اجرایی ، پس از یکبار اخطارانظباطی، برخی از حقوق ان عضو را تا نشست بعدی شورای عالی از او سلب کند.
ب- شورای عالی میتواند حقوق عضو مزبور را ابقا کند یا سلب حقوق از او را تا همایش بعدی تمدید کند .
پ – تصمیم همایش در این باره نهائی است.
ت – تمامی تصمیمات فوق نیازمند 60 در صد اراء هستند.

Share