انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس برگزار میکند

150418_3

با هم ایرانی آباد و آزاد بسازیم
سلسله برنامه های بررسی راهکارها و چالشهای پیش رو در راه نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران

از کلیه کسانی که دل در راه آزادی، عدالت و حقوق بشر دارند دعوت میشود که در این برنامه ها شرکت نمایند.
یکشنبه 20 سپتامبر 2015 ساعت 1:30 تا 4 بعدازظهر در:
Parr Library
6200 Windhaven Pkwy
Plano, TX 75093
با حضور:
سخنران میهمان امیرحسین لادن
چگونه بودیم، چگونه هستیم، چگونه ما شدیم و چه باید کرد؟
رضا علوی
ارزیابی شرایط سیاسی پس از توافق هسته ای
رضا بدیعی
ساماندهی مبارزات دموکراتیک، چالش ها و راهکارها
و با حضور مجازی:
دکتر حسن نایب هاشم
گزارش کوتاهی از فعالیت های حقوق بشری در رابطه با دفتر حقوق بشر سازمان ملل و “سودویند”
منصور اصانلو
گزارش کوتاهی از مبارزات مدنی و کارگری در ایران
===========
برای ثبت نام و شرکت در برنامه های وبیناری
انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس
از لینک زیر استفاده نمایید تا دعوتنامه و لینک ورود به نشست برایتان ارسال گردد.

https://attendee.gotowebinar.com/register/347722020909559042

لینک دعوتنامه در روز و ساعت تشکیل جلسه برای ورود به نشست باید مورد
.استفاده قرار گیرد

150716شرکت مجازی علاقه مندان که امکان حضور در محل برنامه را ندارند از طریق سایت “IRANMA.US” فراهم میباشد.

http://iranma.us/150910/

Share