ارزیابی اینده سیاسی ایران و منطقه پس از توافق هسته ای

150405_2
نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

موضوع: ارزیابی اینده سیاسی ایران و منطقه پس از توافق هسته ای

بحث آزاد

آغاز گر سخن : محمد بهبودی

تاریخ: یک شنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۵

زمان: دو تا چهاربعد از ظهر به وقت شرق امریکا ؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی ؛ ده و نیم شب به وقت تهران

مکان : اتاق پالتاک
UNION OF SECULAR REPUBLIC IN IRAN1

Share