پس از توافق هسته ای ؛ آینده و سرنوشت ساختار قدرت در ایران به کدام سوی می رود ؟

150716_4
نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

موضوع:
“پس از توافق هسته ای ؛ آینده و سرنوشت ساختار قدرت در ایران به کدام سوی می رود ؟ ”
[ ارزیابی " پسا توافق هسته ای " و "پسا خامنه ای " ]

سخن ران: رضا علوی

پرسش و پاسخ

تاریخ: یکشنبه ۱۹ جولای ۲۰۱۵

زمان: دو تا چهاربعد از ظهر به وقت شرق امریکا ؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی ؛ ده و نیم شب به وقت تهران

مکان : اتاق پالتاک
UNION OF SECULAR REPUBLIC IN IRAN1
150716

Share