نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

140307نشست پالتاکی
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
بحث آزاد

موضوع: ارزیابی از شرایط کنونی ایران
آغاز گر سخن :آقای اکبر محبتی

تاریخ: یکشنبه ٢٣ نوامبر ۲۰۱۴

زمان: دو تا چهاربعد از ظهر به وقت شرق امریکا ؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی ؛ ده نیم شب به وقت تهران

مکان –اتاق پالتاک Secular Democracy for Iran 2

Share