: گفتگو در باره قطعنامه‌های پیشنهادی به همایش وحدت

Hamayesh_Fourth-2014نشست پالتاکی
موضوع: گفتگو در باره قطعنامه‌های پیشنهادی به همایش وحدت

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی‌ در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران
تاریخ: یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴

زمان: ۳-۵ بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ ۹-۱۱ شب به وقت اروپای مرکزی؛ یازده و نیم به وقت تهران

مکان –اتاق پالتاک Secular Democracy for Iran 2

Share