اتحاد برای پیشبرد سکو لار دمکراسی در ایران

اساسنامه اتحاد

اساسنامه اتحاد

ماده 1- نام: اتحاد برای پیشبرد سکو لار دمکراسی در ایران

ماده 2 – منشور اتحاد:

در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی‌می‌کنیم.

ما قانون اساسی‌جمهوری اسلامی را قانونی‌غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌که مبتنی‌براعلامیه جهانی‌حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.

ماده 3-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت اتحاد درآید

الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور، اسا سنامه و پرداخت حق عضویت ماها نه
تبصره : انجمنهای محلی میتوانند تا 10 عضو یک نفر و از یازده عضو و بیشتر دو نفر از اعضایشان را از پرداخت حق عضویت معاف دارند
ب- حقو ق اعضا:
1- کلیه اعضا ی اتحاد دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به کلیه ارگانهای تشکیلاتی اتحاد میباشند
2 – اعضا ی ا تحاد دارای حق بیان آزادانه نظریات خود در درون و بیرون تشکیلات و انتشار آنها در ارگا نهای
انتشا راتی اتحاد میباشند
3-اعضا ی اتحاد حق دارند که اعتراضات یا شکایات خود را برای رسیدگی در اختیار هیئت بر رسی قرار دهند.

ماده 4- ساختار تشکیلاتی: اتحاد برای پیشبرد سکو لار دمکراسی در ایران از پیوند انجمنهای محلی تشکیل یافته است و این انجمنها واحد های تشکیلا تی آن را تشکیل مید هند.

تیصره1: انجمن های تازه ای که در فاصله دو همایش خواهان عضویت در اتحاد باشند با پیشنهاد کمیته
تشکیلا ت و تصویب هیئت سیاسی – اجرائی به عضویت اتحاد در می آیند.
تبصره 2: افرادی که بدون عضویت در انجمنهای محلی به عضویت اتحاد در می آیند میتوانند از طریق کمیته تشکیلا ت در ارتیاط با گروه های کار اجرائی قرار گیرند و به عضویت انجمنهای مجازی اتحاد درایند.

الف: اتحاد دارای چها ر ارگان تشکیلاتی انتخابی است که عبارتند از همایش ، شورای عا لی، هیئت سیاسی- اجرائی و هیئت بر رسی.

ب: کلبه اعضا این ارگانها با رای اعضا ی اتحاد یا نمایند گان آنها انتخاب میگردند.

ماده 5- همایش: از نمایند گان منتخب انجمنهای محلی و مجازی تشکیل میگردد که بصورت سالیانه بر گزار میگردد و
بالاترین ارگان تشکیلاتی اتحاد است.

تبصره1: در صورت بر کناری یا کناره گیر ی نیمی از هیئت سیاسی- اجرائی و یا در صورت تقاضای 3/2 اعضا هیئت سیاسی-اجرائی یا نمایندگان شورای عا لی، نشست فو ق ا لعاده همایش برگزار میگردد.
تبصره 2: انتخاب نمایند گان بر مبتای هرسه عضو یک نمابنده است.
تبصره3: هیئت سیاسی- اجرائی میتواند نسبت اعضا به نمایندگان انجمن های محلی را تغییر دهد.

الف- وظائف و اختیارات همایش:
1- تغییر نام اتحاد.
2- تغییر منشور اتحاد.
تبصره: هر گونه تغییر در منشور اتحاد نیازمند 70 در صد ارای نمایتد گان است.
3- تدوین سیاستها و چارچوب عمومی فعالیتها.
4- انتخاب هیئت سیاسی- اجرائی و هیئت بررسی.

ماده 6- شورا ی عا لی: شورای عالی در غیاب همایش بالاترین ارگان تشکیلات است.
تبصره 1 : انجمن های محلی موظفند که در طی یک ماه پس از برگزاری همایش نماینده (نمایندگان) شورای عالی خود را انتخاب کنند.
تبصره 2 : انجمن های محلی میتوانند در ازاء 3 تا 10 عضو یک نفر ، بین 11 تا 20 عضو دو نفر و از 21 عضو بیشتر 3 نفر را برای نمایندگی در شورای عالی انتخاب کنند.
تبصره 3 : اعضای هیئت سیاسی – اجرائی نمی توانند به نمایندگی شورای عالی انتخاب شوند.
تبصره 4 : انجمنهای جدید میتوانند بر مبنای نسبتهای پیش گفته نمایندگان خود را برای شرکت در شورای عالی انتخا ب کنند

الف- وظایف و اختیارات شورای عا لی:
1-بررسی و تصویب سیاستها ی عمومی اتحاد در چارچوب مصو بات همایش.
2- نظارت بر سیاستها و برنامه های هیئت سیاسی- اجرائی و ایجاد تغییرات لازم در آنها.
3- برکناری یک یا چند عضو هیئت سیاسی- اجرائی و جایگزینی آنها.
4- جلسا ت شوزای عالی باید حد اقل هر سه ماه یکبار برگزار گردد.
تبصره: در صورت برکناری یا کناره گیری نیمی از هیئت سیاسی- اجرائی، شورای عا لی موظف است که در طی دو ماه نشست فو ق العاده همایش را برگزار نماید
4 – اعضای هیئت سیاسی- اجرائی میتوانند در جلسات شورای عالی شرکت نمایند اما دارای حق رای نیستند.
5- در صورت تقاضای اکثریت نمایند گان شورای عا لی یا هیئت سیاسی- اجرائی جلسه مشترک هیئت سیاسی- اجرائی و شورای عا لی
بر گزار میگردد.
تیصره1 – در این جلسات مشترک اعضا هیئت سیاسی- اجرائی نیز دارای حق رای هستند.
تبصره2- حد اختیارات این جلسات مشترک در حد اختیارات شورای عا لی است.

ماده 7: هبئت سیاسی- اجرائی: متشکل از 7 نفر است که توسط همایش از میان اعضای اتحاد و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
تبصره1: اعضا هیئت سیاسی- اجرائی بصورت فردی انتخا ب میگردند.
تبصره2: اعضا هیئت سیاسی- اجرائی نمیتوانند در دوره مسئولیت خود دارای مسئولیت رهیری در تشکیلا ت دیگری باشند.

الف- وظائف و اختیارات هیئتسیاسی- اجرائی:
1- هیئت سیاسی- اجرائی سخنگوی رسمی اتحاد است.
2- اعضا هیئت سیاسی- اجرائی دارای مسئولیت فردی و جمعی در برابر شورای عا لی و همایش میباشند.
3- هیئت سیاسی- اجرائی دارای اختیارات لارم برای تدوین سیاستها و بر نامه های عملی در چارچوب مصوبات همایش و شورای عا لی است.
4- وظیفه پیشبرد هماهنگ فعالیتهای اتحاد در جهت تحقق اهداف آن بر عهده هیئت سیاسی- اجرائی است.
5- اعضای هیئت سیاسی- اجرائی موظف یه پشتیبانی از منشور، اساسنامه و سیاستهای عمومی اتحاد میباشند و نمیتوانند اسنادی را که مغا یر با آنها باشند امضا نمایند
6 – اعضا ی هیئت سیاسی- اجرائی موظفند که در زمینه مسئولیت خویش گروههای کار اجرائی تشکیل دهند و فعالیتهای خود را از طریق این گروههای کار پیش ببرند.

ماده 8- گروههای کار اجرائی: توسط اعضا هیئت سیاسی- اجرائی و با شرکت داو طلبا نه اعضا و همکاران اتحاد تشکیل میگردند.

الف- وظائف گروه کار تشکیلات و مالی:
1- تقویت انجمنهای موجود.
2- کمک به ایجاد انجمنهای جدید
3- تلاش برای تماس با نیروهای داخل ایران، بویژه نیروهای سکولار داخل و هماهنگی با آنا ن.
4– تنظیم بود جه سالانه و نظارت بر کلیه امور مالی اتحاد وتنظیم انها
5- کلیه انجمنهای محلی مو ظفند که رابط مالی خود را به این کمیته معرفی کنند

ب- وظائف گروه کار رسانه وفرهنگی :
1-اداره وسائل ارتباط جمعی اینتر نتی نظیر وبسایت و فیس بوک
2- برنامه ریزی و پیشرد برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی و پالتاکی و بررسی امکانا ت برنا مه های تلو یز یونی اتحاد و اداره آنها.
3- انتشا رنظرات و تبلیغ برنامه های اتحاد.
4- ارائه مطالب سیاسی – فر هنگی برای ارتقا آگاهی اعضا اتحاد و دیگر ایرانیا ن.
5- ارائه مطالب سیاسی – فرهنگی برای تبلیغ و ترویج نظریات ، سیا ست ها و برنامه های” اتحاد”

ت- وظائف گروه کار آکسیون:
1- طر ح و اجرای برنامه های عملی مرکزی.
2- کمک به اجرای موثر بر نامه هائی که توسط یک یا چند انجمن محلی طرح و اجرا میگردند.
3-فعالیت هماهنگ با دیگر نیرو ها و تشکیل کمیته های هماهنگی با آنان.
4- تقوبت شبکه سر تاسری” همبستگی برای حقوق بشر در ایران”

ث- وظادف گروه کار بین المللی و روابط عمومی:
1- -تماس با تیروهای مترقی غیر ایرانی و جلب حمایت آنا ن.
2- فعالیت برای منزوی ساختن بیشتر رژیم در افکار عمومی و بسیج و همکاری با نیرو های مترقی در فعالیتها ئی که به تضعیف رژیم می انجا مند.
3- کمک به مهاجر ین ایرانی و دفاع از منافع جامعه ایرانی خارج از کشور.
4- ایجاد ، گسترش و تحکیم ارتباطات با کلیه رسانه های فارسی برای تبلیغ و ترویج نظرگاههای” اتحاد”

ر- وظایف گروه کار مبارزه با تبعیض :
1- افشای تبعیضات دینی ، مذ هبی ، جنسیتی و قومی در ایران و بالا بردن حساسیت جامعه ایرانی نسبت به انان
2- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی غیر ایرانی د ر مبارزه بر علیه تبعیض در ایران.
3- طرح و اجرای برنامه های لازم برای جلب حمایت و همکاری با جنبش های مترقی زنان غیر ایرانی از جنبش زنان ایران

ز – وظائف گروه کار همکاری و وحدت:
تماس با دیگر تشکلهای ایرانی در آمریکا و اروپا برای وحدت، همکاری و هماهنگی و پیشیرد انان مطابق با طرحهای “اتحاد”.

ژ- وظادف گروه کار پروژه ها:
برنامه ریزی و پیشبرد پروژه های مصوب همایش و شورای عالی

ماده 9: هیئت بررسی و وظائف ان:متشکل از سه نفر است که توسط همایش و برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
الف – رسیدگی به شکایات اعضا و اختلا فا ت میا ن گروههای کار و مسئولین اجرائی.
ب – نظر و داوری خود را برای تصمیم گیری نهائی در اختیار شورای عالی قرار میدهد.

ماده 10 – اقدامات انضباطی:

سلب موقت حقوق اعضاء:
الف- در صورتیکه عضوی رفتار یا گفتار توهین امیز را پیشه کند و یا به ایراد اتهامات بی پایه به دیگران روی اورد ، هیئت سیاسی – اجرائی میتواند ، پس از یکبار اخطارانضباطی ، برخی از حقوق ان عضو را تا نشست بعدی شورای عالی از او سلب کند.
ب– شورای عالی میتواند حقوق عضو مزبور را ابقا کند یا سلب حقوق از او را تا همایش بعدی تمدید کند .
پ – تصمیم همایش در این باره نهائی است.
ت – تمامی تصمیمات فوق نیازمند 60 در صد اراء هستند.

Share