جامی

در ستایش شادی

iranma_0829

iranma_0829


شعر زیبایی از عبدالرحمن جامی شاعر توانای ایرانی در ستایش شادی و خنده و طنز سازنده و دوری گزیدن از لودگی و طنز برای ازار دیگران.

باغ خندان ز گل خندان است خنده ایین خردمندان است
خنده هر چند که از جد دور است جد پیوسته نه از مقدور است
دل شود رنجه ز جد شام و صباح می کن اصلاح مزاجش به مزاح
جد بود پا به سفر فرسودن هزل یک لحظه به راه اسود ن
گر نه اسودگیت رنج زدای شود، از رنج در افتی از پای
لیک هزلی نه که از د ود دروغ برد از چهره قد ر تو فروغ
تخم کین در دل دانا کا رد خوی خجلت به جبین ها ارد
شو ز فیاض سخن تلقین جوی راست گوی لیک خوش و شیرین گوی

Share