باورهائی که ما را درشبکه همبستگی ملی به هم پیوند می دهد

باورهائی که ما را درشبکه همبستگی ملی به هم پیوند می دهد :

1 – باور به

iranma_0604_5

iranma_0604_5

و درخواست اجرای بی قید وشرط تمام مفاد آن برای شهروندان ایرانی و لغو کامل کلیه قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی .

2 – باوربه گذاراز دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه به حکومتی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین قانون اساسی جدیدی که برابری و آزادی تمام شهروندان ایرانی را صرفنظر ازجنسیت ، دین و مذهب و فکر وعقیده و قوم و نژاد تضمین نماید.

3 – باور به وحدت و تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران ومخالفت با هرگونه تجاوز نظامی قدرت های خارجی به ایران .

4- باور به پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در داخل کشور و منعکس کردن صدای حق طلبانه مردم ایران در خارج از کشور .

5- باور به دمکراسی و سکولاریسم و جدائی نهاد دین ازنهاد دولت و تلاش برای ایجاد اتحاد وهمبستگی بین ایرانیان باورمند به نکات فوق .

شبکه همبستگی ملی ایرانیان – فرزنو(کالیفرنیا)

Share