انتخابات ریاست جمهوری ایران

iranma_0530_4

iranma_0530_4

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

انتخابات ریاست جمهوری ایران :موضوع
سخنران: آقای عباس حکیم زاده
تاریخ: یکشنبه ٢ ژوئن ٢٠١٣
زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی؛
ده و نیم شب تا دوازده و نیم به وقت تهران

مکان –اتاق پالتاک Secular Democracy for Iran 2

Share