بحث آزاد : انتخابات ریاست جمهوری ایران

iranma_0503_8

iranma_0503_8


نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

بحث آزاد
انتخابات ریاست جمهوری ایران :موضوع
آغاز گر بحث: آقای رضا علوی
تاریخ: یکشنبه ١٩ می ٢٠١٣

زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی؛
ده و نیم شب تا دوازده و نیم به وقت تهران

مکان –اتاق پالتاک Secular Democracy for Iran 2

Share