فراز و فرود و آینده سکولاریسم در ایران


انجمن سکولار دموکراسی اورنج کانتی برگزار می کند
سه نشست آموزشی و گفت و گو با
محمد امینی
نویسنده و پژوهشگر تاریخ

فراز و فرود و آینده سکولاریسم در ایران
چالش دین و مدرنیته درایران؛ رو در رویی مراجع و روحانیان با دولت عرفی؛
جایگاه نامسلمانان در پیدایش مدرنیته و اندیشه های نو؛
ستیز و کُرنش جامعه شهری دربرابر ساختارها و ارزش های دینی؛
پیامدهای ماندگار دولت دینی درایران و آینده سکولاریسم و دموکراسی
سه نشست در سه پنجشنبه
بیست و پنجم آوریل، نهم و بیست وسوم می
April 25, May 9 & Ma

iranma_0514_2

iranma_0514_2


محل برنامه:
OC Plaza
2575 McCabe Way
Irvine, California 92614
ورود برای همگان آزاد است
برای بهره برداری بیشتر، در هر سه نشست شرکت کنید

Share