بررسی انتخابات ریاست جمهوری ایران

نشست پالتاکی

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

بررسی انتخابات ریاست جمهوری ایران: موضوع: “

سخنران: پرویز دستمالچی

پرسشگر: حمید حمیدی

تاریخ: یکشنبه ١٠ مارس ٢٠١٣

زمان: شرق امریکا: ۲ تا ۴ بعد از ظهر؛ اروپای مرکزی: ٧ تا ٩ شب؛ تهران: نه و نیم تا یازده و نیم شب

مکان: اتاق پالتاک 2 Secular Democracy For Iran

Share