فروغ طیاری

روزی برای زنان

iranma_P0301

iranma_P0301

وقتی از روز جهانی زن صحبت میکنیم فورأدرذهن اینگونه تداعی میشود که کمبودی هست ، که قصوری صورت گرفته ، که همه چیز درید قدرت مردان است ، وبهمین دلیل روزی برای مبارزه درتقویم درنظرگرفته شده که بعد پایمال شدن حقوق زنان را نه دریک عرصه تنگ خانواده ، کوی ، شهر ویا کشوربلکه درعرصه جهان به نمایش میگذارد. یعنی زنان جایگاهی فرودست ترو پائین تری از مردان دارا میباشند یعنی از سیصدو شصت وپنج روز سال فقط یکروزش متعلق به زنان است آنهم درتقویم . زنان درجهان بطورعام و درکشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای اسلامی بطورخاص درزیربارقوانین نابرابر مرد سالارانه دست وپا میزنند. مثلأ دراسلام زنان نیمه وامانده جامعه هستند ، دربرابر مسند قضا نیمه عقل و دربرابرحق ارث نیمی از برادرند .
مسئله زنان فقط مسئله نیمه جامعه نیست بلکه مسئله تمام جامعه میباشد ، درکشورما که دیگراز دبستانهای مختلط خبری نیست ، دربعضی از مناطق دورافتاده بعلت بحد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان دختر ، مدارس دخترانه تشکیل نشدند . از نظرمالی اگرخانواده ای استطاعت فرستادن همه فرزندان را به مدرسه نداشته باشد قطعأ دختران اولین انتخاب برای نرفتن بمدرسه هستند . و آنها هستند که بایستی باربیسوادی را بدوش بکشند .
تنها با تجلیل کردن از زنان درروز هشتم مارس ، ایراد سخنرانی های آتشین درحمایت از زنان ، تهیه پوسترهای رنگ وارنگ دراین مورد و دادن شعارهای تند و بدون پشتوانه نمیتوان حقوق مساوی برای زنان فراهم کرد . راه درازی درپیش است . طرح مطالبات و مبارزه بی وقفه و پیگردرتمام روزهای سال وظیفه اصلی هرزن ومرد آزادیخواهی است . بررسی دست آورده های گذشته ، گسترش سازمانهای حقوقی ومدنی مدافع حقوق زنان ، پافشاری برروی اجرای احکام حقوق بشربایستی سرلوحه برنامه ای دراز مدت قرارگیرد . از طرف دیگرخود باوری واعتماد بنفس راهم نبایستی از نظردورداشت . بسیاری از زنان که تحصیلات درخوری ندارند . خود را درحد یک مرد نمی بینند . این زنان هرچه که بیسوادتر باشند محروم ترو ناآگاه ترند ، زنان بیسواد یا کم سواد بدلیل نداشتن تامین مالی بارهرنوع خفت ، تحقیر، آزار و تبعیض را تحمل میکنند ، کارکردن برروی افرادی از این دست ، نبایستی به بوته فراموشی سپرده شود ، بخصوص در جوامع اسلامی و بشدت مردسالار زنان از ابتدا درخانواده هایی تربیت میشوند که تقدیرشان را دراین میبینند و این را خواست خدا میدانند ، که مردان را برآنها ارجحیت داده است .آنها زندگی کردن درزیرسایه پدر ، برادر و شوهررا اطاعتی واجب وامری خدایی میشمارند ، براساس این باورهای غلط است که خود را فرودست تر از مردان میدانند . هرچه خانواده مذهبی ترتسلیم و گذشت از جانب زنان بیشتر است و اجازه گرفتن از پدر و یا همسروظیفه شرعی است .
دربیست وهشتم فوریه ۱۸۷۵ زنان گارگرنساجی نیویورک برای اولین بار برای اعتراض به کمی دستمزد ، طولانی بودن ساعات کارو شرایط غیر انسانی محیط کاردست به اعتصاب زدند ، این اعتصاب به وحشیانه ترین وجهی بتوسط پلیس بخاک وخون کشیده شده وسرکوب شد .حزب سوسیالیست آمریکا به پشتیبانی ازاین حرکت اعتراضی این روز را روز جهانی زن اعلام کرد ،
درکنگره جهانی سوسیالیست ها در۱۹۱۰ بدون درنظرگرفتن تاریخ مشخصی روز زن را روز بین المللی زنان نامیدند . دراستانه جنگ جهانی در ۱۹۱۳ زنان برای اعتراض به جنگ و هواداری از صلح به فعالیت چشمگیری دست زدند ، درابتدا زنان روس دست به اعتراض زدند، که پشتیبانی و همبستگی زنان اروپا را بدنبال داشت و این زنان تظاهرات عظیمی برپا ساختند و بدنبال این اعتراضات و پا فشاریها برای به اجرا درآوردن قرارداد صلح روز هشتم مارس را بنام روز « نان وصلح » انتخاب کردند. که بعدأ بعنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد ،
درکشور ما درطی این ۳۴ ساله سلطه حکومت اسلامی زنان نقش اعجاب برانگیزی را اجرا کردند ، درکشوری که زندان ، شکنجه ، تجاوز ، اعدام ، سنگسار و نا برابری بیداد میکند ، تلاش ، پیکارمستمربی پایان وخستگی ناپذیرزنان کشورمان برعلیه ستم ونابرابری درتمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی نمایانگرمبارزه ای آگاهانه برای دستیابی به حقوق حقه آنان میباشد. با توجه به قوانین مدون اسلامی که تقریبأ همه آنها به نفع مردان تدوین شده اند و زن را جزء اموال ودارائی های مرد محسوب میکند ، کنترل واداره زنان نیز دراین قوانین کشوری والهی به مردان واگذارشده است . مردان سنتی معتقدند که حضورزنان درعرصه های اجتماعی و اشتغال درمناسب اداری باعث فروپاشی نظام خانواده و نتیجتأ به انحطاط کشیدن کل جامعه است ، درحالیکه عدم مشارکت زنان ، محروم ساختن جامعه ازنیمی از توان وکارائی نیروی انسانی باعث انحطاط جامعه از جایگاه پویائی اش میشود . نگاهی به کشورهای اروپائی ، آمریکا ، ژاپن ، چین ، …………….نشان میدهد که علت پیش رفت آنها درهمه عرصه ها حضورپویا و فعال زنان است .
توجه داشته باشیم تنها نابرابری زنان ومردان نابرابری فیزیکی است مردان از نظر بیولوژیکی و ظاهربدنی درشت ترو قدی ترند ولی امارنشان داده است که درتمام دیگرعرصه های اجتماعی و تکنولوژی زنان پا به پای مردان گام برداشته و حتی درمواردی به موفقیت های چشمگیرتری دست یافته اند .
“منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت” از انگلس استدلال می کند که جوامع طبقاتی و سرکوب زنان از محصولات مالکیت خصوصی هستند. مارکسیسم توضیح می دهد که ریشه سرکوب زنان نه در بیولوژی که در شرایط اجتماعی است. در ابتدا تقسیم کار بین زنان و مردان به وجود آمد اما این به معنی همزمانی آن با سرکوب زنان نیست. تا زمانیکه تولید مثل به شیوه اشتراکی صورت می‌گرفت، مردان و زنان از حقوق برابر و وضعیت مشابه برخوردار بودند . درجای دیگری از انگلس نقل است که گفته بود « درخانواده مرد نماینده بورژوازی وزن نماینده پرولتاریا است » .
دراینترنت درسایتهای ایرانی درمورد ازدواج موقت آگهی های زیادی مشاهده میکنید . ازدواج موقت که همان نام شیکتر صیغه را به نمایش میگذارد از دست آوردهای مهم حکومت موجود میباشد . صیغه و یا فحشای شرعی نوع دیگر بهره کشی از زنان بیسواد ومحروم جامعه است . صیغه یک رابطه یکطرفه و امتیازی است که به مردان داده شده است . یعنی هرمردی حتی مزدوج درقوانین شرع مجاز است برای مدتی هرچند کوتاه زنی را درآغوش بگیرد و نیاز جنسی خود را اطفاء نماید . ولی هیچ زن متاهلی مجاز نیست حتی درخیالش دربسترمرد دیگری جای بگیرد . درگذشته های دوردرایران از این بنگاههای دلال محبت بطورعلنی اثری نبود و افرادی را که درخفا دست به دلالی محبت میزدند « جاکش » خطاب میکردند ، ولی امروزه آستان قدس رضوی که درزیر نظارت آخوند علم الهدی اداره میشود نیز دفتری برای چنین اموری دایر دارد . و از این راه تجارت پر منفعتی را براه انداخته است .
اگهی دیگری که دراینترنت نظررا بخود جلب میکند عنوانش چنین است « موسسه فرهنگی همسریابی موقت » این کلمه فرهنگی اش براستی فرهنگ منحط ومسلط مرد سالار درحد نکبت اش را به نمایش میگذارد . سایت دیگری پرسشی بشرح زیر دارد :
« پرسش از مقام معظم رهبری :
سئوال : آیا فعالیت درزمینه معرفی افراد برای ازدواج موقت حرام میباشد و خلاف شرع است ؟
جواب : اگرمستلزم مفسده باشد و یا خوف وقوع حرام درمیان باشد جایز نیست و الا فی نفسه اشکال ندارد
همانطور که گفته شد راه درازی درپیش است . بایستی زنان با زره آهنین راهی این راه شوند ، به پشت گرمی از مردان آزادیخواه هم امید بسیارداریم . بامید رسیدن به دستاوردهای بیشتر

Share