روز جهانی حقوق بشر آتلانتا

با کوشش گروه پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایران برنامه ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با عنوان ” در هر کجا که حقوق بشر حکمفرما ست ظلم و استبداد جایی ندارد” در 12 دسامبر در آتلانتا بر گزارشد. برنامه روز جهانی حقوق بشر بدنبال فراخوان “اتحاد برای پیش برد سکو ر دموکراسی د ر ایران ” در روزهای چهارم تا دوازدهم دسامبر د ر آ تلانتا و24 شهر دیگر درسراسر دنیا انجام گرفت و مورد استقبال اهالی این شهر ها قرار گرفت. برنامه آتلانتا ساعت 5 بعد از روز یکشنبه با خوش آمد و معرفی گروه پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایران” بهراه نمایش تصویری شروع شد.

Share