تاریخچه

گزارش همایش مقدماتی سکورلار دموکرات های آمریکای شمالی

روز های 24 و 25 جولای 2010 شهر نیویورک میزبان 22 نماینده و 35 ناظراز تشکل های محلی شهر های آمریکا و کانادا بود که با هدف هم اندیشی وتبادل نظر برای پی ریزی تشکیلات منسجم سراسری به بحث و گفتگو پرداختند. دستور کار همایش بررسی و رایزنی در زمینه سه محور راهبردی تشکیلات پیش رو بود؛ که عبارت بودند از: منشور پیشنهادی ،ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی مقدماتی برای تشکیلات پیشنهادی.

همایش با پیام کمیته همبستگی برای پیشبرد دموکراسی در ایران (نیویورک) رسما آغاز شد. شورای نمایندگان با پیشنهاد مستقیم کمیته برگزاری همایش و به اتفاق آرا هیات رئیسه همایش را انتخاب نموده و جلسات در چهار بخش کارکردی موضوعیت یافتند. بخش اول به بحث آزاد اما هدفمند پیرامون منشور پیشنهادی اختصاص یافت. دربخش دوم شرکت کنندگان در همایش در قالب 3 گروه کاری مجزا شامل منشور، ساختار تشکیلاتی و برنامه ریزی راهبردی تقسیم شده و هرگروه با رویکرد بحث متمرکزبه چهار چوب های پیشنهادی دست یافتند که در بخش سوم همایش برای تصویب به شورای نمایندگان شرکت کننده در همایش ارائه شد. در بخش پایانی بر اساس مصوبات نهایی ، شورای نمایندگان اولین انتخابات رسمی برای تشکیل هیات اجرایی تشکیلات سراسری را تجربه نمودد و 5-7 نفر را به عنوان هیات اجرایی انتخاب نمود.

سرفصل ها و خلاصه ای از مباحث منشور

بحث در زمینه منشور به مثابه زمینه مشترک برای در کنار هم قرار گرفتن گروهی دگر اندیش با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بخش عمده این همایش مقدماتی را به خود اختصاص داد. در نهایت منشورارائه شده به شورای نمایندگان به منظور همراهی با شرایط روز جنبش مدنی و آزادی خواهی مردم ایران با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. بر اساس منشور مصوب، این گروه مبانی مشترک فکری خود برای همکاری و فعالیت های آتی را چنین اعلام نمودند:

ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی‌ بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشند، پشتیبانی‌ می‌کنیم

ما قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را قانونی‌ غیر دمکراتیک و تبعیض گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی‌ که مبتنی‌ براعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.

ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی‌ می‌کنیم.

ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختار‌های اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی‌ مردم می‌باشیم.

ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفه‌ای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی‌ می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابت آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.

ساختار تشکیلاتی

در این بخش شرکت کنندگان حول ساختاری منعطف برای جلب حداکثری مشارکت های مردمی در چهارچوبی دموکراتیک به توافق رسیدند. بر اساس ساختار پیشنهادی، مقرر شد تا شورای عالی نمایندگان در کنار هیات اجرایی برآمده از انتخابات توامان زنجیره اجرایی و برنامه ریزی ساختاری تشکیلات پیش رو باشند.

برنامه ریزی راهبردی

این بخش آخرین محور مورد بحث پیش از برگزاری اولین تجربه انتخاباتی این تشکیلات سراسری نو پا بود. در این زمینه شورای نمایندگان حول سه محور بنیانی به توافق رسیدند که عبارتند از:

کمک به شکل گیری و تقویت گفتمان اجتماعی سکولاردموکراسی در فضای اجتماعی- سیاسی ایران

تلاش در راستای اتحاد سکولار دموکرات ها در راه ایجاد جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در ایران

تلاش برای شکل گیری ساختارائتلافی ما بین نیروهای سیاسی آزادی خواه در ایران

بر اساس طرح مصوب مقرر گردید تا هیات اجرایی با بهره گیری از راهکار هایی همچون فعالیت های متنوع رسانه ای ، برپایی اعتراضات مدنی ،برگزاری فروم های اجتماعی و میزگردهای منطقه ای برپایه مبانی مطروحه در منشور در جهت تحقق محورهای راهبردی بکوشد.

در پایان هیات اجرایی متعهد شد تا با در نظر گرفتن تمامی راه کارهای سیاسی و تشکیلاتی راه را جهت برگزاری اولین کنگره سراسری سکولار دموکرات های آمریکای شمالی حداکثر تا 7ماه آینده هموار سازد.لازم به ذکر است که در طول همایش نامهای پیشنهادی جهت تصویب نهائی در اختیار شورای نمایندگان قرار گرفت که طی نشستهای آتی بررسی و به تصویب نهایی خواهد رسید. ما امیدواریم نخستین کنگره با مشارکت فعال دیگر نیروهای سکولار دموکرات همراه باشد.

هیات اجرایی تشکیلات سراسری سکولار دموکرات های آمریکای شمالی
مرداد 1388

گزارش نشستِ ادامه همایش ایرانیان سکولار دموکرات و نخستین نشست شورایعالی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران
در روز یکشنبه بیست و نهم اگوست ۲۰۱۰ برابر با هفتم شهریور۱۳۸٩، نماینگان شرکت کننده در همایش ایرانیان سکولار دموکرات آمریکای شمالی، به انگیزه روشن ساختن پاره ای از ناروشنی های سازمانی و نیز پایان دادن به کار همایش، آخرین نشست خودرا از راه مجازی برگزار کردند.
شرکت کنندگان در نشست در فضایی برخودار از دوستی و هم پیمانی در راه برگزاری نخستین کنگره و پس از ساعت ها رایزنی، برآن شدند که:

تا برگزاری نخستین کنگره، شورایعالی نمایندگان و هیئت اجرایی، نهاد های نظارت و اجرایی این گروه خواهند بود.

هیئت اجرایی هفت نفره منتخب همایش، مسئول پیشبرد فعالیت های کاری گروه می باشد و این مهم را از راه هماهنگ ساختن انجمن های شهری و استانی و همکاری با ایشان و تشکیل گروه های کار در زمینه های گوناگون پیش خواهد برد. هم اکنون، هیئت اجرایی با تشکیل چنین گروه های کاری در یکماهه پس از همایش نیویورک، گام های بلندی را در این راه برداشته است.

شورایعالی که در برگیرنده نمایندگان انجمن های شهری شرکت کننده در همایش نیویورک منهای نماینگانی که به هیئت اجرایی برگزیدند می باشد، بالاترین ارگان گروه تا برگزاری کنگره است. بنا برآن شد که چنان که از شمار نمایندگی انجمن های شهری و منطقه ای به دلیل گزینش نماینده ای به هیئت اجرایی و یا هر رویداد دیگری کاسته شود، انجمن های عضو می توانند نماینده دیگری را به شورایعالی گسیل کنند؛ مشروط براین که نمایندگان انجمن ها در شورایعالی برای هر ده عضو یک نفر و از ده عضو به بالا دونفر بیشتر نباشند. انجمن های تازه ای که به عضویت گروه در می آیند، پس از بررسی و پذیرفته شدن عضویت هر انجمن و اعتبار نامه شان، حق گسیل یک نماینده به نشست آتی را پس از پذیرفته شدن می دارند.

وظایف شورایعالی تصویب برنامه های پیشنهادی هیدئت اجرایی و نظارت بر کار آن هیئت است. شورایعالی در صورت لزوم به روشن ساختن سیاست های گروه در چهارچوب منشور تا تاریخ برگزاری کنگره می پردازد.

در فاصله تا کنگره، برای بررسی مواردی که از اختیارات شورایعالی خارج است، نشست مشترک شورایعالی و هیئت اجرایی برگزار خواهد شد.

پس از گفتگو در باره موارد تشکیلاتی، نشست به گفتگو در باره گزینش نام گروه پرداخت. پس از گفتگو و رایزنی و رای گیری نهایی، نام زیر با اکثریت آرا پذیرفته شد:

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران
Union for Advancement of Secular Democracy in Iran

پس از گزینش نام، کار بازمانده از همایش نیویورک پایان یافت و همایش برای همیشه به کار خود پایان داد و اداره کارهای آتی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران را تا برگزاری کنگره به شورایعالی و هیئت اجرایی و در صورت نیاز، نشست مشترک این دو واگذار کرد.

پس از پایان نشست همایش، شورایعالی نخستین نشست خودرا تشکیل داد و با گزینش سه نفر برای هماهنگ ساختن کار و فراخواندن نشست آتی و نیز گفتگو درباره نیارهای مالی گروه، نخستین نشست شورایعالی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران با رضایت نمایندگان شرکت کننده از نتایج هر دو نشست پایان یافت.

کمیته هماهنگی شورایعالی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران